Lover og forskrifter for friskoler og private høyskoler

I denne artikkelen gis det en oversikt over lover og forskrifter som friskoler og private høyskoler må forholde seg til.
2005-07-20

Betegnelsene friskole og privatskole blir ofte brukt om hverandre, men er også litt politisk ladet. 1. august 2015 endret privatskoleloven navn - igjen - til lov om frittstående skoler, til daglig kalt friskoleloven. Alle KFFs grunnskoler og videregående skoler er godkjent etter friskoleloven og får dermed statstilskudd. Det finnes også private skoler uten statstilskudd, disse er godkjent etter opplæringsloven § 2-12. På videregående nivå kan slike skoler opprettes uten noen form for godkjenning, men uten eksamensrett. På grunnskolenivå trengs det godkjenning av departementet for å opprette og drive slike skoler.

Lovgrunnlaget for grunnskoler og videregående skoler
Friskoler godkjent etter friskoleloven er underlagt Lov om frittståande skolar (friskolelova)
Slike friskoler er ikke underlagt opplæringsloven, men i noen få tilfeller henviser friskoleloven til spesielle paragrafer i opplæringsloven, og da gjelder naturligvis disse paragrafene for friskolene.

Her er lenker til forarbeider og saksgang, både da loven ble vedtatt i 2003, da den ble endret ved friskoleforliket i 2007 og da den ble endret i 2015.

 

Lovgrunnlaget for bibelskoler
Tidligere var det en paragraf i privatskoleloven, § 6A, som omhandlet det som ble kalt videregående skoler uten parallell i det offentlige. Bl.a. bibelskolene kom inn under denne paragrafen. Denne ble avviklet i 2010. De fleste av KFFs 6A-skoler er nå under skoledelen, Diverse skoler (kapittel 4), i den nye voksenopplæringsloven. Her er lenke til forarbeider og saksgang da loven ble vedtatt i 2009.Lovgrunnlaget for fagskoler
Noen få fagskoler mottar i dag statstilskudd som om de var godkjent privatskole uten parallell i det offentlige. Disse skolene var opprinnelig godkjent etter privatskoleloven som videregående skole uten parallell i det offentlige ("6A-skole"). Fagskoler er underlagt Lov om fagskoleutdanningLovgrunnlaget for høyskoler
Både offentlige og private høyskoler er underlagt Lov om universiteter og høyskoler.


Offentlige skoler er underlagt opplæringsloven.


Forskrifter

Offentlige grunn- og videregående skoler følger Forskrift til opplæringslova.

Det er to forskrifter til friskoleloven:

- Forskrift til friskolelova

- Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova (økonomiforskrift til privatskolelova)

Voksenopplæringsloven har èn forskrift som gjelder kap. 4-skolene: Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4.

Fagskoleloven har forskriftene Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og Forskrift om fagskoleutdanning.

Høyskoler er underlagt en rekke forskrifter, se liste i Lovdata.


Andre lover og forskrifter

Friskoler godkjent etter friskoleloven er en type virksomhet som reguleres av mange ulike lover som også gjelder for annen virksomhet, f.eks.
- regnskapsloven
- arbeidsmiljøloven
- personopplysningsloven
- diskrimineringsloven om etnisitet

Skoler som er registrert som aksjeselskap, må følge aksjeloven.

Skoler som er selveiende stiftelser, må følge stiftelsesloven. Skoler som er samvirker (SA), må følge samvirkeloven.

Når friskoler godkjent etter friskoleloven fatter vedtak i saker som gjelder elevers rettigheter, f.eks. inntak av elever, bortvisning og vedtak etter henvendelser om læringsmiljøet, gjelder forvaltningsloven.

Ansettelser i friskoler er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men ansettelser må følge bestemmelser både i arbeidsmiljøloven (særlig § 13)diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering. 

Alle virksomheter er pliktige til å forebygge seksuell trakassering, jfr Likestillingsloven § 8.

Av forskrifter under andre lover enn friskoleloven er det særlig følgende to forskrifter som er viktige for friskoler:

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Internkontrollforskriften.
 

De andre skoleslagene er underlagt Forskrift om miljørettet helsevern.

En fullstendig oversikt over lover og regler som friskoler godkjent etter friskoleloven må følge, finnes i kvalitetssikringsverktøyet KFF-KSS som alle medlemsskoler i KFF har.Menneskerettskonvensjoner

Konvensjonene som er gjort til norsk lov og dermed er gjort overordnet andre norske lover gjennom Menneskerettighetsloven av 13.04.1999, har flere bestemmelser som er relevante i en diskusjon om retten til å kunne velge en annen skole enn den offentlige.

Se egen artikkel på www.kff.no.

Powered by Cornerstone