Økt tilskuddsgrunnlag 2023

Artikkelen er oppdatert 20. mai, men tallgrunnlaget fra KOSTRA er ikke endelig og det er noen andre usikkerheter i vurderingene. KFF mener at den økonomiske "tørken" blir mindre i 2023.
2022-03-16

Tall fra KOSTRA tyder på at det kan bli et bra løft i tilskuddene for både grunnskoler og videregående skoler i 2023. Kostnadsnivået i offentlig skole i 2021 er nesten tilbake på normal utvikling i forhold kostnadene i 2018 og 2019. Det er grunn til å anta at regnskapsåret 2022 som skal danne grunnlag for tilskudd i 2024, vil ha den samme trenden.  Dette understreker at 2020 blir stående som et unntaksår med reduserte kostnader i offentlig skole. Vi har nedenfor redegjort for utviklingen i kostnader i offentlig skole i 2021 basert på tallgrunnlaget som er tilgjengelig per 16. mai.

SSB rapporterer KOSTRA-tall for kommuner og fylkeskommuner. Dette er tallgrunnlag som skal benyttes i forbindelse med beregning av tilskudd for 2023. Tallene er ikke endelige tall, men vi tror ikke det vil komme endringer som gir vesentlige utslag i vurderingene nedenfor.

 

KOMMUNER OG GRUNNLAG FOR GRUNNSKOLER

Vi har hentet fram tallgrunnlag for de tre siste årene (2019, 2020 og 2021). Vi finner ikke eksakt samme tall for 2019 og 2020 som Udir har lagt til grunn ved sin tilskuddsberegning i oktober 2021. Det kan blant annet skyldes endringer i SSB sine rapporter. (Agenda Kaupang fant også avvik i forbindelse med etterregning i januar.)

 

Tilskudd for 2023 vil bli basert på satsberegningen med grunnlag fra 2018[1]. Udir vil korrigere dette grunnlaget med endringer i kostnader per elev på nasjonalt nivå fra 2019, 2020 og 2021. Deretter korrigeres det med deflator (lønns- og prisvekst) for 2022 og 2023 og endringer i pensjonskostnader for offentlig skole hentet fra prognoser fra SPK for de samme to årene.  

 

Normalt blir det korrigert spesielt for endringer i SPK-prognose for offentlig skole fra regnskapsåret og fram til tilskuddsåret. KFF regner med svært moderate endringer i prognosene fra 2022 til 2023 og at denne faktoren i liten grad vil påvirke endringen i tilskuddet[2].

 

Utviklingstrekkene for de tre siste årene ser slik ut i kostnader for kommunal sektor:

         
   

2019

2020

2021

         

Korr. brt driftsutgifter 202

 

               62 813 748

                61 464 370

                65 893 646

andre slags og leieinnt 202

 

                    149 191

                     229 488

                     298 970

Korr. brt. driftsutgifter 222

 

               13 097 845

                13 454 283

                14 622 209

andre slags og leieinnt 222

 

                    119 144

                     133 326

                       99 572

AVSKRIVNING 222

 

                 4 811 106

                  5 185 736

                  5 487 761

Brt Tilskuddsgrunnlag

 

               70 832 152

                69 370 103

                74 629 552

         

Spesialundervisning timer

 

                 8 805 916

                  8 895 338

                  9 021 262

Ordinær undervisning

 

               28 774 665

                28 924 243

                29 167 865

Spesialunderv %

 

23,43209116

23,52045624

23,62259289

Etter fradrag spes.underv.

 

56 148 536

54 967 379

59 134 389

         

Antall elever kom og interk.

 

609 153

607329

605555

Per elev

 

92 175

90 507

97 653

     

-1,81

7,90

 

 

I KD sin beregning er nedgangen i kostander fra 2019 til 2020 på 1,9% mens i beregningen her kommer vi til -1,8%. Udir gjør ikke detaljert rede for sin beregning, men det er et mindre avvik i «Etter fradrag for spesialundervisning». Dette er systematisk så vi regner med at det har liten betydning for beregning av endring fra 2020 til 2021.

 

Hovedårsaken til økte kostander per elev i 2021 ser ut til å være økte kostnader til skoledrift (funksjon 202 i KOSTRA). Antall timer og andelen spesialundervisning er ganske stabilt. Kostnader til skolebygg (funksjon 222 i KOSTRA) øker også noe og mer enn bare avskrivningene. Avskrivninger som ikke er med i tilskuddsgrunnlaget, utgjør nå rekordhøye 9.062,- kr per elev, men øker ikke like mye som tidligere.

 

Kostnadene per elev øker med 7,9%.

 

Andre faktorer med betydning for tilskuddsberegningen kan være diverse fradrag for kostnader som KD/Udir mener friskolene har fått direkte og ikke skal finansieres dobbelt. KFF mener at det ikke vil være større korrigeringer av denne typen for 2023 enn for 2022. KFF mener derfor at det er realistisk grunnlag for en økning i tilskuddsgrunnlaget for 2023 med minst 7,5%.  

 

 

FYLKESKOMMUNER OG VIDEREGÅENDE SKOLER

 

Det er det samme hovedbildet for offentlige videregående skoler og fylkeskommunale kostnader. Vi har ikke helt det samme tallgrunnlaget som Udir fordi Udir baserer beregningene delvis på en egne rapporter fra SSB som vi ikke har tilgang til nå. Den leveres fra SSB til Udir når KOSTRA-tallene er endelige. Vi har imidlertid hentet tall som skal gi en god indikasjon når vi sammenligner tilsvarende tall fra ulike år.  

 

Tabellen nedenfor er hentet fra SSB (tabell 12399)

 

Tilskuddet for det enkelte studieprogram består av utgifter på funksjonene 510, 515 og 520 pluss utgiften på det enkelte studieprogram. SSB leverer i denne tabellen kostnader per elev. For studiespesialisering vil dette gi en endring fra 20 til 21 på + 6,0%. Det må tilføyes at funksjonene med over 30% økning er utgående og tilsvarende tilbud er å finne nederst i tabellen.

 

Utgifter per bruker (kr)

   

19-20

 

20-21

 

2019

2020

%

2021

%

510 Skolelokaler

29883

31988

7,0

34246

7,1

515 Fellesutgifter

17184

16233

-5,5

18668

15,0

520 Pedagogisk ledelse

19951

19141

-4,1

19778

3,3

521 Studiespesialisering

70924

69582

-1,9

72456

4,1

522 Bygg- og anleggsteknikk

108984

107789

-1,1

114885

6,6

523 Elektro og datateknologi

104828

102512

-2,2

106776

4,2

524 Design og håndverk

110207

116707

5,9

156578

34,2

525 Restaurant- og matfag

129148

124243

-3,8

138897

11,8

526 Helse- og oppvekstfag

90371

89455

-1,0

95248

6,5

527 Idrettsfag

81598

77204

-5,4

79502

3,0

528 Teknologi- og industrifag

111393

107478

-3,5

112118

4,3

529 Musikk, dans og drama

127061

124517

-2,0

130414

4,7

530 Medier og kommunikasjon

76842

75327

-2,0

83135

10,4

531 Naturbruk

165435

155737

-5,9

166257

6,8

532 Service og samferdsel

106023

110953

4,6

149984

35,2

533 Kunst, design og arkitektur

77438

75386

-2,6

79280

5,2

534 Håndverk, design og prod.

.

44162

 

48035

8,8

535 Informasjonst. og med.

.

110199

 

100464

-8,8

536 Salg, service og reiseliv

.

72308

 

86885

20,2

537 Frisør, b. int. mm

.

94063

 

104827

11,4

 

 

En viktig korrigering er avskrivninger som kommer til fradrag. Vi finner avskrivninger i rapport fra SSB (rapport 12368).

På nasjonalt nivå (hele landet) ser vi denne utviklingen

 

 

Beløp (1000 kr)

 
 

2019

2020

2021

Avskrivning

1886265

2020218

2090657

 

Endringen fra 2020 til 2021 er på 70,439 mill kr eller 3,4%. Dette er mindre enn den totale økning på funksjon 510, skolelokaler og vil ikke trekke økningen i tilskudd ned.

 

«Andre salgs- og leieinntekter» er små og relativt stabile og det er liten grunn til å tro at disse kostnadene vil påvirke endringene i liten grad bortsett fra for naturbruk.

Vi har sett på utviklingen de tre siste regnskapsårene for naturbruk, og tallene vi finner hos SSB viser en fallende tendens. Dette bør bidra til en noe bedret utvikling i tilskudd i forhold til 6,8% som tabellen ovenfor viser.

 

Beløp (1000 kr)

 
 

2019

2020

2021

salgs- og leieinnt.

115460

88002

70651

 

 

Pensjonskostnader.

 

Pensjonskostnadene er innarbeidet i regnskapsgrunnlaget som er vist ovenfor. Vi legger imidlertid merke til at for eksempel for studiespesialisering har SPK-kostnadene i offentlig skole en fallende tendens. Disse er for årene 2019, 2020 og 2021 i 1.000 kr totalt på henholdsvis 544 987, 465 901 og 433 316. Det er sannsynligvis flere forklaringer på dette. Omlegging til hendelsesbasert premieberegning[3] og at ansatte står lenger i jobb kan være deler av forklaringen.

 

Det som er interessant i forhold til tilskuddet for 2023, er hvilken korrigering som gjøres i prognosen fra SSB. Vi er ikke kjent med prognosen for 2023, men trenden er at prognosene for offentlig skole (som benyttes i beregningen) og for friskoler følger hverandre. KFF antar at dette vil ha liten betydning for tilskuddet og dersom tilskuddet reduseres på grunn av dette, vil forhåpentligvis friskolene også få reduserte kostnader, men det er usikkerhet knyttet til dette.

 

Dette er utviklingen i prognose fra SSB for offentlige og frittstående skoler. Tallene vi finner i KOSTRA for videregående stemmer med prognosene.

 

 

Videregående

Grunnskole

År

Offentlig

Friskole

Forskjell

Offentlig

Friskole

Forskjell

2019

13,56

11,55

2,01

10,87

10,65

0,22

2020

12,95

11,45

1,50

10,63

10,40

0,23

2021

10,08

9,70

0,38

10,00

8,70

1,30

2022

10,50

8,32

2,18

8,83

7,67

1,16

 

 

KFF vil oppsummere dette med at det ligger an til at tilskuddene for 2023 vil øke med fra 5 til 8% for ulike studieprogram forutsatt at det ikke kommer ekstraordinære rettinger fra SSB eller uforutsette endringer i pensjonskostnadene. Omleggingen til hendelsesbasert premieberegning for frittstående skoler (private rettssubjekter) er en utfordring for seg for den enkelte skole.

 

Både for grunnskole og for videre skoler blir det korrigert for lønns- og prisvekst for de to årene fra grunnlagsåret som er 2021 og fram til tilskuddsåret 2023.

Bak gjeldende satser ligger det en priskorrigering på 3,2% fra 2020 til 21 og 2,6% fra 21 til 22.

 

For tilskuddsåret 2023 vil lønns- og prisvekst for 2022 i stor grad være kjent når budsjettet utarbeides kommende høst. Det er grunn til å tro at lønns- og prisvekst vil bli høyere. TBU har oppjustert sine tall fra 2,6 til 3,3%. Hvilken prognose som vil benyttes for 2023 er ikke kjent. Det er grunn til å tro at tilleggene vil bli større enn for inneværende år. Samtidig vil skolene oppleve minst like store økninger i sine kostnader.

 

 

 

[1] I forbindelse med beregning at tilskuddssatser basert på 2019-regnskapene (tilskudd for 2021) ga ikke regresjonsanalysen som ble benyttet for å finne størrelsen på høy og lav sats og skillet mellom disse (knekkpunkt), entydig resultat. Metoden ble oppgitt, og KD/Udir ga i 2021 tilskudd basert på satsene for 2020 påplusset lønns- og prisvekst. Samtidig satte man i gang arbeid med å utvikle en ny beregningsmetode. Denne skulle vært klar til 2023, men innføringen er utsatt til 2024. I budsjettet for 2022 mente KD at det var for unøyaktig å bare gi generell lønns- og prisvekst. Udir tok derfor ved beregning av tilskudd for 2022 med i beregningen endringer i kostnader i 2019 og 2020 på nasjonalt nivå for offentlig skole. KFF er i prinsippet enig i metoden, men er uenig i noen beregningsdetaljer. Hadde metoden vært benyttet i tilskuddsåret 2021, ville friskolene fått ca 2% høyere tilskudd fordi kostnader i offentlig skole økte mer enn deflator i 2019. KD avviser å tilbakebetale dette.

[2] KFF har påpekt feil i årets beregningsmetode. Udir korrigerer for endringer (nedgang) i prognoser fra SPK for offentlig skole fra 2018 til 2022. Samtidig har de tatt med endringer i de faktiske kostnadene fra regnskapstallene i KOSTRA fra 2019 og 2020. Nedgang i SPK kostnader for disse to årene er dermed tatt med to ganger. Dette er en elementær regnefeil som Udir dessverre ikke vil korrigere. Utslaget av feilen er liten.

[3] Hendelsesbasert premieberegning ble innført for offentlig skole i 2019. Det er ikke mulig å si om vi ser spor i prognosene som viser direkte effekt av dette. Offentlig skole håndteres fortsatt som en samlet enhet (en for grunnskoler/kommuner og en for videregående skoler/fylker). For friskoler innføres det såkalt hendelsesbasert premieberegning fra 2023. Friskolene vil bli håndtert hver for seg i den nye ordningen. En utfordring med omleggingen er at skolene for ansvar for alle AFP-kostnader opp for ansatte som er født i 1962 eller tidligere for AFP-uttaket før vedkommende fyller 66 år. Det kan medføre svært store ekstra kostnader for skoler som har flere ansatte som går av tidlig på AFP. Ansatte som står i stilling til 67 år vil gi tilbakebetaling. I sum er det ikke grunn til å si at ordninger gir høyere kostnader, men utslagene kan bli svært forskjellige for den enkelte skoler. Det er også andre forhold som for eksempel endringer i lønn seint i arbeidskarrieren som kan gi store utslag i kostnader.  

Powered by Cornerstone