Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram i dag kl 10.00. Kapitaltilskuddet til friskoler økes litt, og SFO ved friskoler får tilskudd til å gi redusert foreldrebetaling til visse elevkategorier på samme måte som offentlig skole gjør.
2020-10-07

De foreløpige tilskuddssatsene er nå lagt ut på Udirs nettsider.

Kunnskapsdepartementet (KD) har i år ikke beregnet satsene for grunnskolene etter den vedtatte beregningsmodellen. Dette skyldes i følge KD problemer med grunnlagsdataene. Se denne artikkellen på KFFs nettside

Kunnskapsdepartementets forslag til budsjett for 2021 kan leses her.

Se også Regjeringens hovedside angående dokumentene som utgjør forslag til Statsbudsjett 2021

KFF konstaterer at budsjettet har noen plusser og noen minuser. Minusene er dessverre tallmessig større enn plussene. De fleste friskolene vil få det enda trangere i 2021. 

KFF synes det er fint at regjeringen endelig anerkjenner at foreldre med barn i SFO bør ha de samme retter til støtte enten barna går på friskole eller offentlig skole. Det er bevilget 3 mill kr til å rette opp i dette forholdet.

Regjeringen foreslår en påplussing på kapitaltilskuddet på 15 mill kr. KFF har sammen med de andre friskoleorganisasjonene foreslått at friskolene får 85% av regnskapsførte avskrivninger per elev i offentlig skole. Vi ber ikke om tilskudd til tomtegrunn og renter. Da mangler det fortsatt 205 mill. kr for å komme i mål. Posten er nå etter forslaget på 83 mill kr.

Kapitaltilskuddet fordeles til grunn- og videregående skoler etter elevtall. På grunn av økningen i elevtall har tilskuddet per elev godt ned de siste årene. Med en økning på 15 mill. kr gir litt over 2.000 kr per elev. Avskrivninger på offentlige skolebygg er på 7.900 kr og 10.500 kr per elev i hhv grunn- og videregående skole.

Vi har i flere år etterspurt en gjennomgang av tilskuddsmodellen for grunnskoler. Det har myndighetene ikke sett behov for. I år velger KD uten forvarsel å skrote hele modellen. Ny modell kan være klar til 2023. KD foreslår derfor å videreføre satsene for 2020 med et tillegg på 3,2 % som skal kompensere for pris og lønnsvekst. Vi har sett på grunnlagstallene og mener disse tilsier at økningen burde vært på mellom 7 og 8 %. Friskolene får alltid som svar at satsinger i offentlig skole vil også friskolene få del i etter hvert gjennom tilskuddsberegningen. Det skriver også KD i budsjettet, men det er ikke tilfelle med årets forslag. Derfor viderefører KD også en bevilgning på 15 mill kr til økt lærertetthet. Det er imidlertid flere andre årsaker til økte kostander i skolen som for eksempel økt lærerkompetanse og mer tilpasset opplæring. Vi mener årets forslag påfører grunnskolene et tap på 120 mill kr sammenlignet med en normal tilskuddsberegning.

 

For videregående skole er satsene beregnet på vanlig måte for de ulike studieprogrammene. Den gjennomsnittlige økningen er på 2 %. Det er godt under forventet lønns- og prisvekst. Selve beregningene er en rent teknisk øvelse, men det er et politisk ansvar at modellene er hensiktsmessige. Vi har foreslått en gjennomgang av denne modellen også. Det er gjerne slik at det meste må vedlikeholdes for ikke å ende opp som vrak slik som modellen for grunnskolene.

Powered by Cornerstone