KFFs læreplaner i kristendom for vgs

KFF har fått godkjent nye læreplaner for kristendomskunnskap i kristne videregående skoler. Planene er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for medlemsskolene. Seniorrådgiver Signe Sandsmark i KFF har ledet arbeidet.
2020-08-14

Her er de tre planene som ble godkjent 19. juni 2020. Lenke til godkjenningsbrevet finner du her. 

Kristendomskunnskap 1: Fellesfag (1 + 1 timer) som går utover timerammen.
Faget kan brukes både i yrkesfaglige utdanningsprogrammer og Studieforberedende, inklusiv Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Timetallet kommer "utenpå" det øvrige timetallet og utløser ikke statstilskudd for elever som allerede har 100% studiebelastning.
Fagkoder KRI1018 (Vg1) og KRI1019 (Vg2) og KRI1020 (Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse).
Når faget brukes i Vg3 Påbygg, er fagets omfang 2 timer pr uke. Faget har derfor egen fagkode for Vg3. Sluttvurdering for begge fagene er bestått/ikke bestått, se godkjenningsbrevet 19. juni 2020. Fag som kun har bestått/ikke bestått blir ikke regnet med i poengberegning for høyskolestudier.

Kristendomskunnskap 2: Fellesfag for yrkesfaglig utdanningsprogram og studieforberedende utenfor timerammen (2+2 timer). 
Fagkoder KRI1021 (Vg1) og KRI1022 (Vg2).Timene til dette faget tas fra Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Kristendomskunnskap 3: Felles programfag for studieforberedende (2,5 + 2,5 timer).
Fagkoder KRI1023 (Vg1) og KRI1024/1025 (Vg2) og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse- KRI1026/KRI1027.
Faget er et felles programfag og altså obligatorisk for elevene i Vg1 og Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram. Faget kan gis på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse som et fellesfag utover timerammen for elever som ikke tidligere har tatt Kristendomskunnskap 1 eller 2.

De doble fagkodene på Vg2 og Vg3 skyldes at faget kunne brukes både som et muntlig fag (fagkodene KRI1025 og KRI1027) og et skriftlig fag (fagkodene KRI1024 og KRI1026). KFF har nå avklart med Udir at faget er et muntlig fag, med kun muntlig eksamen.Fagkoden for skriftlig vil bli tatt bort. Udir vil ta dette med i et appendiks til godkjenningsvedtaket av 19. juni hvor dette står.  

 

Om overgangen fra gamle til nye læreplaner

Læreplanene i kristendom følger samme innføringstakt som for andre læreplaner, jf. informasjon på Udirs nettside: Innføring av nye læreplaner.

Se også dette regnearket der innføringstidspunkt for hvert fag (med fagkode) er spesifisert. Regnearket har KFF fått fra Udir. 

De gamle læreplanene for kristendom med diakonal vinkling (KRI1013 og KRI1014) blir ikke videreført. Læreplanen  Kristendom 1 med timetall 1 + 1 timer  (se ovenfor) har rom for et diakonalt perspektiv.

Ang. Vg3 Påbygging

Kristne skoler som har Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, har fått krav om å ha kristendomsfag også i dette opplæringstilbudet. Nye læreplaner for Vg3 skal ikke tas i bruk før høsten 2022. Fram til da skal de gamle læreplanene brukes, og her har Udir godkjent to løsninger:

1. Totimersfaget (1 + 1 t) som er godkjent som et fag utenfor timerammen for alle yrkesfaglige utdanningsprogram (KRI1010 og KRI1011). Når dette faget brukes med 2 timer på ett skoleår, - som det jo blir i Vg3, skal fagkoden KRI1012 brukes.

2. Femtimersfaget (2,5 + 2,5 t) for studieforberedende som et "obligatorisk programfag" (formelt et fellesfag). Denne læreplanen er laget for  Vg1 og Vg2 (KRI1003 og KRI1004). Dersom det skal brukes som et 5-timersfag i Vg3, må man bruke en egen fagkode. Kontakt Udir ang. denne fagkoden.

3. Entimersfaget som  Danielsen-stiftelsen har fått godkjent, Tro, livsmestring og etikk (KRI1036). En skole som ønsker å bruke dette faget, må avklare bruken med Danielsen-stiftelsen. Dette vil være aktuelt for de elevene som allerede har tatt kristendomskunnskap  på vg1 og vg2. En elev kan som kjent ikke få opplæring etter samme læreplan to ganger (med unntak av spesialundervisnings- og omvalgs-situasjoner).

 

Valg av hvilken læreplan man vil bruke

Skolene må melde både til Udir og KFF hvilken løsning de velger. KFF er eier av alle læreplanene unntatt læreplanen utarbeidet av Eigill Danielsen Stiftelse, men for å beholde oversikten, ønsker KFF å registrere hvilke skoler som bruker Danielsen-læreplanen også. KFF holder Udir oppdatert om hvilke meldinger om bruk av læreplaner som KFF har mottatt.

 

Tilleggsinformasjon: Kunnskapsdepartementet vurderer om det kan gis tilskudd til kristendomsundervisning utenfor timerammen der det ikke er mulig å legge faget innenfor timerammen. Dette gjelder Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Hva skjer med timene i kristendom ved bytte av skole etter Vg1? 

Kristendomskunnskap 2,5 + 2,5 t for elever på studieforberedende utdanningsprogram som bytter skole etter vg1: Eleven kan ikke få halvårskarakteren 2. termin (vår) i vg1 som avsluttende standpunktkarakter i kristendomskunnskap. Standpunkt kan kun settes etter vg2. Eleven mister timene fra vg1, men taper i realiteten lite på dette siden uketimetallet som regel er 32,5 t for elever på vg1 studieforberedende, altså 2,5 «overtimer».

Kristendomskunnskap 2+2 eller 1+1 på yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som bytter skole etter vg1. Timene er hentet fra YFF. Udir godkjenner at eleven får godskrevet timene som gjennomført, men uten sluttvurdering. Dette er en ordning som allerede eksisterer i yrkesforberedende utdanningsprogram fordi elevers valg av programområder/utdanningsprogram i overgangen mellom vg1 og vg2 noen ganger medfører at påbegynte fag i vg1 ikke kan fullføres i vg2.

 

 

 

Powered by Cornerstone