Om bruken av søskenmoderasjon og friplass

For å gjøre skolen tilgjengelig for alle, har mange friskoler valgt å ha søskenmoderasjon på skolepengene. Noen praktiserer også ordninger med friplasser. Direktoratet har vurdert lovligheten av slike ordninger og hvordan maksimumsgrensen for skolepenger skal fastsettes når det gis søskenmoderasjon.
2007-12-19

Saken er kommet opp fordi tilsynsmyndighet har pålagt en del steinerskolerom å redusere skolepengene fordi størrelsen overstiger de lovlige 15% pluss beløpet for husleie. Skolene har påklaget vedtaket. De hevder at de kan ta høyere skolepenger en 15 % for de elevene som betaler fulle skolepenger fordi det gis rabatt eller friplass til andre.

Utdanningsdirektoratet gir skolene medhold og viser til Innst.O.nr. 1 (2004-2005) punkt 2.8 hvor det blant annet uttales:

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til forslaget om at skolepengene ikke skal utgjøre mer enn 15 % av tilskuddsgrunnlaget. Etter flertallets syn bør det være rom for skolene til å kunne gi søskenmoderasjon. Beregningene knyttet til skolepengenes størrelse bør derfor ikke knyttes direkte opp mot den enkelte elev, men åpne for at det i rimelig utstrekning kan gis søskenmoderasjon. Flertallet vil imidlertid understreke at en rundere forståelse av bestemmelsen ikke må innebære at størrelsen på skolepengene for enkeltelever blir urimelig høye, og viser spesielt til lovens formålsbestemmelse i § 1-1 første ledd og kravet om at skolene skal være åpne for alle, jf. § 3-1 første ledd. Samme mulighet gjelder for frittstående skolers bruk av friplass der noen elever ikke betaler eller delvis betaler skolepenger, og slik at elever som ikke betaler skolepenger også telles med i elevtallet som gir grunnlag for offentlig støtte.

Direktoratet uttaler følgende:

Direktoratet er enig med klager i at uttalelsene til flertallet i Innst.O.nr. 1 (2004-2005), nevnt ovenfor, forutsetter at en slik praksis er innenfor regelverket og bør videreføres. Direktoratet kan heller ikke se at lovgiver har ønsket en endring av praksis etter dette.

Ordninger med søskenmoderasjon og friplass har en langvarig og utbredt tradisjon hos mange privatskoler. Etter direktoratets syn er slike ordninger, i rimelig utstrekning, viktige for at familier med flere barn eller familier med lav inntekt skal ha en reell mulighet til å velge privatskole for sine barn. Rimelighetshensyn og forarbeidene taler derfor for at bestemmelsen må forstås slik at søskenmoderasjon og friplasser kan benyttes i rimelig utstrekning, uten at dette skal gå utover skolens samlede inntekter.

Det understrekes at skolepengene for andre ikke må bli urimelig høye. Direktoratet viser til at styret, i henhold til privatskoleloven § 5-2, skal fastsette størrelsen på skolepengene. Styret må legge betydelig vekt på bestemmelsene i privatskolelova § 1-1 og § 3-1 om at skolen skal stå åpen for alle ved fastsettelsen av skolepengene, også for de uten noen form for moderasjon.


Avslutningen av andre avsnitt ovenfor, formuleringen "uten at dette skal gå utover skolens samlede inntekter", bekrefter at det er summen av skolepengene som ikke skal overstige 15% av tilskuddsgrunnlaget, ikke nødvendigvis fullprissatsen pr elev.


Ang. andre rabatter

Vi viser til følgende artikkel på kff.no Tillatt med ulik størrelse på skolepengene (Nyhetsarkiv des. 2008)

Powered by Cornerstone