Momsrefusjon for privatskoler under privatskoleloven

Private grunnskoler godjent med tilskudd etter privatskoleloven har samme rett til momsrefusjon som offentlige skoler. Det samme gjelder private videregående skoler med tilskudd som underviser etter læreplaner som er lik eller jevngod med Kunnskapsløftet.
2007-07-13

Bibelskoler og andre såkalte "6A-skoler" har ikke rett til momsrefusjon. Det har heller ikke norske skoler i utlandet.

De skolene som har rett til momsrefusjon, har en redusert tilskuddssats sammenlignet med skoler som ikke har rett til momsrefusjon: Utenlandsskoler har en høyere sats enn skoler i Norge, og bibelskoler har en høyere sats enn videregående skoler med program for studiespesialisering (allmennfaglig studieretning).

Dette er en parallell til ordningen i offentlig sektor. Den samlede overføring fra stat til kommune er redusert med samme beløp som summen av momsrefusjonen. Momsrefusjon er således ikke en ekstrainntekt for dem dette gjelder, men en omfordeling. Hensikten er å nulle ut forskjellen mellom å kjøpe en tjeneste og produsere denne tjenesten selv.

Merk imidlertid følgende: Det gis ikke statstilskudd til skolebygg som eies av private skoler godkjent etter privatskoleloven. Momsen på byggeutgifter kan derfor ikke nulles ut mot et tilskudd fra staten. Likevel gis det monsrefusjon på byggekostnader ved private skoler godkjent etter privatskoleloven. Dette er en ordning som i realiteten gir skolene et statstilskudd på 25% av byggeutgiftene.

Momsrefusjonsordningen ble innført i 2004.

Ordningen er beskrevet i følgende artikkel på KFFs nettsider:

Kompensasjon av merverdiavgift

I denen artikkelen er det lenke til lov, forskrift og tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet.

Powered by Cornerstone