KFF

Fleksibilitet når det gjelder elevtall

Videregående skoler med rett til tilskudd etter privatskoleloven (friskoler) har et godkjent elevtall for hvert utdanningsprogram. Dette må ikke overskrides, men innefor programmet har skolen fleksibilitet med hensyn til elevtall.
2008-10-31
Dette er saken:

Departementet ønsket opprinnelig at det skulle godkjennes et maksimumstall for antall elever på hvert årstrinn i hvert utdanningsprogram i videregående skoler. I forliket mellom KrF og regjeringspartiene da ny preivatskolelov ble vedtatt i 2007, ble denne rigide bestemmelsen omgjort, og skolen ble gitt fleksibilitet innenfor hvert utdanningsprogram.

Utdanningsdirektoratet valgte imidlertid å tolke dette vedtaket snevert slik at fleksibiliteten kun skulle gjelde studieforberedende utanningsprogram. På yrkesforberedende utdanningsprogram skulle det fortsatt være et godkjent antall elever pr årstrinn, mente direktoratet, og begrunnet dette med hensynet til fylkeskommunens ansvar for opplæringen i bedrift (lærlingeordningen etter vg2).

Tryggheim skular påklaget et vedtak om avgrenset elevtall for hvert årstrinn på yrkesforberedende utdanningsprogram ved deres skole, og skolen fikk medhold i Kunnskapsdepartementet. Dermed har Utdanningsdirektoratet måttet snu i saken, og godkjenner nå kun maksimumstall for alle årstrinn samlet også for yrkesforberedende utdanningsprogram.


Her er dokumentene i saken:

Innst.O.nr.88(2006-2007), merknad om elevtall

Kunnskapsdepartementets vedtak i klagesak fra tryggheim ang godkjent elevtall på årstrinn.


Hva må skoler med "utgåtte" godkjenninger gjøre?:

Mange skoler har tidligere fått brev fra Utdanningsdirektoratet hvor det er fastsatt et elevtall for hvert årstrinn i et utdanningsprogram. Disse godkjenningene gjelder i prinsippet ikke lenger. Det er summen for hvert årstrinn som gjelder, fordelt på de tre årene på en slik måte at det er lagt til rette for at en elev som begynner i vg1, kan fullføre 3 år ved skolen.

Utdanningsdirektoratet har overfor friskoleorganisasjonene gitt uttrykk for at skoler som har godkjenningsbrev med en detaljert angivelse av elevtall på årstrinn, bør sende inn en søknad om endring av godkjenningene. Søknadene vil bli raskt behandlet og er i realiteten en ren formalitet.

KFF har tatt opp saken administrativt, men har hittil ikke lykkes med å få til en for skolene enklere måte å få omgjort de årstrinnsbaserte elevtallsgodkjenningen. Nå vurderes en politisk tilnærming.


Powered by Cornerstone