Høring om forskriftsfesting av tilskuddsordningen om grunntilskudd til organisasjoner

Udir har gjennomført en høring om endring av tilskuddsordningen til organisasjoner som bidrar til utviklingen av grunnopplæringen. KFF har fått tilskudd gjennom denne ordningen, men står nå i fare for å miste dette.
2023-11-29

Lenke til høirngen: Høring - Forslag til omgjøring og forskriftsfesting av tilskuddsordningen om grunntilskudd til organisasjoner (udir.no)

KFFs høringssvar kan leses her: Svar - høring - Forslag til omgjøring og forskriftsfesting av tilskuddsordningen om grunntilskudd til organisasjoner (udir.no)

 

Høring tilskuddsordning til organisasjoner

Støtter dere vår vurdering av dagens tilskuddsordning og behovet for omlegging? Hvis nei, hvorfor ikke?

Nei. Kristne Friskolers Forbund (KFF) er ikke registret i frivillighetsregisteret og har nylig fått avslag på registrering. Vi har vært i kontakt med dem og fått informasjon om at interesseorganisasjoner for friskoler ikke passer inn. Begrensningene som settes om at organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret vil frata eksisterende tilskuddsmottakere mulighet til å søke. Dette er å direkte ramme friskoleorganisasjoner som får tilskudd gjennom eksisterende ordning. Det er svært alvorlig at viktige bidragsytere til grunnskoleutdanningen blir fratatt støtte og fratatt muligheten til å søke på ny ordning. Dette er ikke en omlegging, men et direkte kutt av støtte til utvalgte organisasjoner!

KFFs erfaringer med eksisterende ordning har vært gode. Det har vært en forutsigbar ordning og det har blitt oppfattet som en verdsettelse av KFFs arbeid. Hvis ny ordning skal benyttes er det avgjørende at gammel ordning fortsetter for de organisasjonene som faller utenfor.

Selv om KFF ser ut til å falle utenfor ny ordning, velger vi likevel å kommentere videre. Det er vanskelig å vite hvordan en ny ordning vil bli i praksis. Når tilskuddsordningen omlegges til å bli søkbar, uten at det legges til grunn økt samlet ramme, kan hele ordningen bli kraftig utvannet.

Den foreslåtte ordningen setter også strengere krav og begrensninger til tilskuddet. Den fremstår mer byråkratisk og vil kreve mer administrativt av mottakerorganisasjonene. Den kan også bidra til at organisasjonene forskyver aktiviteter mot kravene i ordningen. Det er et grunnleggende demokratisk problem når frittstående organisasjoners arbeid blir styrt i en bestemt retning på grunn av innretningene til en økonomisk støtteordning. Den eksisterende ordningen var basert på tillit og på at erfaringer viste at mottakerorganisasjonene gjorde et samfunnsnyttig arbeid innen grunnutdanning. Den nye ordningen bærer preg av kontroll og manglende tillit.

KFF ønsker også en ordning som er åpen og transparent, men mener at det er mulig innenfor, eller med små endringer av eksisterende ordning.

Ny ordning fremstår svært lite forutsigbar med tanke på at det må søkes på nytt hvert 3. år, man vet ikke om man får tilskudd og man aner ikke hvor stort et eventuelt tilskudd blir.

 

Støtter dere våre vurderinger om mål, målgruppe og tildelingskriterier?

KFF støtter målgruppene og tildelingskriteriene. Det er gode og fornuftige områder å styrke. Det vesentlige for KFF er hvordan disse kriteriene håndteres i praksis. Vi vet naturligvis ikke hvordan dette vil tolkes av saksbehandlere i en søknadssituasjon.

Slik KFF vurderer det vil ulike deler av vårt arbeid kvalifisere under alle bokstavene. Det gjør oss enda mer kritiske til at vi er fratatt muligheten til å søke.

 

Støtter dere vårt forslag om å gjøre tilskuddsordningen søknadsbasert?

Prinsipielt er det en styrke for en ordning at den er søknadsbasert. Svakheten er at det er en fast ramme som skal fordeles på de innvilgede søknadene. Det gjør det svært uforutsigbart med tanke på størrelse på tilskudd.

 

Støtter dere vårt forslag til virkeområde og formål?

Nei. KFF støtter virkeområdet, men hvis formålet er forutsigbarhet for organisasjonene fremstår det svært lite treffsikkert å ekskludere eksisterende organisasjoner. Den nye ordningen blir en grov bom på formålet.

 

Støtter dere vårt forslag om hvem som kan få tilskudd?

Nei. Som nevnt innledningsvis er KFF svært kritiske til at ny ordning ekskluderer eksisterende tilskuddsmottakere.

 

Støtter dere hva det kan gis tilskudd til og hva tilskuddsmidlene kan brukes til?

Ordningen fremstår unødvendig byråkratiserende. Det er fint at tilskuddet kan brukes til drift også, men mange organisasjoner driver med arbeid på andre områder enn bare grunnskoleutdanning. Vi ser for oss at dokumentasjonskravene blir tungvinne, når man må dokumentere at tilskuddet bare har gått til den delen av driften som dreier seg om grunnskoleutdanning.

 

Støtter dere vårt forslag om hvordan søknaden blir vurdert og hvordan tilskuddet blir fastsatt?

Vurderingskriteriene åpner for mye skjønn fra saksbehandler. Både «hvor godt aktiviteter og tiltak bidrar til grunnopplæringen utover det ordinære tilbudet som skoleeiere skal tilby» og «behovet for den aktiviteten som organisasjonen gjennomfører» er svært avhengig av saksbehandlers vurderinger. KFF frykter at vekslende politisk ideologi vil kunne prege hvem som til enhver tid får tilskudd.

Det står videre at «Utdanningsdirektoratet skal sørge for at det gis tilskudd til hele bredden av formålet med tilskuddsordningen, jf. § 1, dersom det er kvalifiserte søkere.» Det er vesentlig at tiltak rettet mot friskoler sikres tilskudd, for at dette skal innfris.

Avslag på bakgrunn av at det «ikke er budsjettmessig rom for søknaden» fremstår som tilfeldig. Det bør begrunnes vesentlig bedre enn det, hvis man er kvalifisert og likevel får avslag.

 

Støtter dere vårt forslag til ny forskrift?

Nei. Punktene som er kommentert tidligere beskriver hvorfor KFF ikke støtter ny forskrift.

 

Har dere andre kommentarer til forslaget til ny forskrift?

 

 

Powered by Cornerstone