Rentefrie lån

Her gjengis hovedinnholdet i brev som ble sendt skolene under privatskoleloven i slutten av november 2009
2010-04-09

Låneordningen til skolebygg med rentefritak som er foreslått i budsjettet.

Det er foreslått, som sikkert skolene har fått med seg, at det kan gis lån til vedlikehold på privatskolene, men det må være i en avtale med kommunene, fordi privatskolene må få av kommunenes og fylkenes andel. 

(Vi har foreslått at ordningen kan forbedres.  Bør gjelde slik som for kommunene og til mer enn vedlikehold, nemlig til nybygg, og vi har sagt at en egen pott til privatskolene bør avsettes i samsvar med elevtall: 2,2 % av kommunenes grunnskoleelevtall og 6,2% av fylkenes vg elevtall, slik at de ikke behøver å diskutere tildeling med kommunene og fylkene.)

Det er på slutten av budsjettbehandlingen i kommunene ogt fylkene for 2010 og hvis ikke ordningen blir utvidet, bør det som er foreslått og som i hvert fall blir vedtatt forsøkes utnyttet. Rentefrie lån gir jo mulighet for en indirekte husleiestøtte.

KFF oppfordrer altså grunn- og vg skoler som skal gjøre vedlikehold eller oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse om å forsøke dialog med sin kommune eller sitt fylke om dette, slik at man er med fra starten og slik at ikke kommunene disponerer alle pengene før dere er på banen.

Regelverket for dette er ikke klarlagt, men skal endres i 2010, så vi er på et foreløpig plan, men likevel: Forsøk dialog allerede nå! 

KFF vil komme tilbake til saken senere, men da er allerede budsjettbehandlingen for 2010 i kommunen/fylket over. Også i forhold til langtidsbudsjetter er det lurt å forsøke å komme inn!

 

Nøyaktig hjemmel og framgangsmåte:

Hjemmelen er foreløpig Kunnskapsdepartementets budsjett kap 228 Private skoler hvor det bl.a. står:

"I 2010 vil det bli gjort endringar i regelverket for ordninga med kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skole- og svømmeanlegg slik at kommunar og fylkeskommunar innanfor dei tildelte rammene kan søkje om rentekompensasjon til vedlikehald av skolebygg på vegne av private skolar med rett til statstilskott. Det skal ikkje kunne søkast om rentekompensasjon for investering i nybygg eller symjeanlegg for private skolar."

Dette vil nok bli vedtatt av Stortinget, men mitt anliggende er at når dette går gjennom slik det står eller enda bedre i en utvidet form, har sikkert alle kommunene allerede vedtatt sine endelige budsjetter. Derfor bør man handle nå:

Grunnskolene må henvende seg til kommunene og de videregående til fylkeskommunene.

Så må dere finne ut - om dere ikke allerede har planer for dette - hva dere trenger og hva det er aktuelt å søke om. Så er vi ikke sikre på om en skriftlig søknad alltid er det beste. Vi tror faktisk vi dette året vil anbefale å prøve å få et møte med kommunen på høyt nivå eller på politisk nivå umiddelbart, med ordfører, leder i komite som har ansvar for utdanning ... e.a. og så evt legge igjen noe skriftlig og evt ettersende det dere blir enige om. Det gjelder å komme i en dialog snaret mulig selv om en ikke har utarbeidet helt konkret budsjett for dette, men vet at skolen skal gjøre og må gjøre vedlikehold.

Powered by Cornerstone