KFF er med i referansegruppe for ny tilskuddsordning

BDO har fått i oppdrag å utvikle ny modell for tilskuddsberegning for frittstående grunnskoler. De skal også se på om satsene for 2022 er på rett nivå. Friskoleorganisasjonene vil få innblikk i arbeidet.
2021-08-03

Modellen for tilskuddsberegning for grunnskoler ble vraket i forbindelse med budsjettframlegget for 2021. Tilskuddene til grunnskolene er i år basert på beregningene for 2020 pluss korrigering for lønns- og prisvekst i påvente av en ny modell. Vi trodde det også var opplegget for 2022, men som det framgår av oppdragsbrevet kan det komme korrigeringer på dette. Arbeidet med ny modell må være ferdig sommeren 2022 slik at den kan legges til grunn for budsjettet for 2023.

KD har ansvaret for å lage ny modell og har gitt oppdraget til Udir som videre har engasjert BDO til å komme med forslag til en ny ordning. KFF vil være representert i en referansegruppe for arbeidet som skal utføres. Første møte kommer før sommeren. Vi ser det som viktig å kunne holde kontakten med medlemmene våre om utvikling i saken. Her er litt fra oppdragsbrevet:  

"Departementet ber om at det utredes flere alternative modeller som vurderes opp mot hverandre, og at friskoleorganisasjonene og andre relevante aktører involveres i arbeidet.

Det er viktig at forslagene til modell er:

  • robuste mot endringer i datagrunnlaget
  • provenynøytrale
  • forutsigbare og transparente for skolene
  • enkle å forvalte

Dagens bestemmelser i friskoleloven skal legges til grunn.

Målet er at ny tilskuddsmodell kan brukes i statsbudsjettet for 2023.

Vi ber også om en ny vurdering av om tilskuddssatsene for 2022 bør justeres med en annen faktor enn den generelle pris- og lønnsomregningsfaktoren for 70-poster, slik at de bedre reflekterer den faktiske kostnadsutviklingen i offentlig skole."

Powered by Cornerstone