MIDLERTIDIG ENDRING OM INNTAK

Nå kan friskoler ta inn voksne elever uten å tenke på totalt elevtall. Det er skolelokalene og lærerstaben som begrenser dette. Det er også begrensninger i hvem som omfattet av dette unntaket. Neste år er det tilbake til normalen.
2020-06-29

KD sendte på høring like før sommerferien startet et forslag til endring av Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. For friskoler handler endringene om å gjøre det mulig for videregående friskoler å ta inn elever utover godkjenningen som skolen har. Det er søkere som enten ikke fikk bestått skoleåret 2020 eller som har blitt sagt opp eller blitt permittert og som ikke har fullført videregående skole.

Følgende regler ble foreslått å gjelde for friskoler:

  • Skolen er ansvarlig for at det er plass og at det er lærerkapasitet som kan takle dette. Ellers ingen begrensning.
  • Skolen må kunne dokumentere at søkeren er permittert eller er sagt opp i koronaperioden.
  • Skolen kan bare gi undervisning i fag som ikke er bestått.
  • Det betales tilskudd etter vanlige regler.
  • Fylkeskommunen trekkes ikke i sine rammer så her er det grunnlag for samarbeid med FK.
  • Skolen utfører formalkompetansevurdering for alle. Ikke nødvendig med realkompetansevurdering.
  • Tilbudet gjelder bare i skoleåret 20/21. Elever som trenger flere år henvises til å søke på vanlige vilkår i 2021.
  • Telledato gjelder og elevene må være på plass før det (1. oktober)

Foreslått forskriftstekst lød slik:

Friskoler kan høsten 2020, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn søkere som ikke har fullført og bestått videregående opplæring dersom:
1. søkeren har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020, eller
2. Søkeren er permittert eller oppsagt.

Ved inntak av søkere etter første ledd kan en vurdering av søkerens formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering i friskolelova § 3-1 andre ledd.
Søkere som tas inn etter første ledd, utløser rett til tilskudd. Tilskuddet for den opplæringen søkeren tas inn på, beregnes på grunnlag av elevtelling per 1. oktober 2020.

Høringsfristen var onsdag 1. juli. KFF sendte inn høringsuttalelse med noen endringsforslag, blant annet fullføringsrett for de som trenger plass utover skoleåret 20/21 og rett for skoler godkjent for funksjonshemmede til å ta inn søkere uten krav om dokumentasjon av funksjonshemming. Det sistnevnte ble det tatt hensyn til i den endelige forskriftsbestemmelsen.

Forskriften ble vedtatt 3. juli, se Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 12

§ 12.Midlertidige særregler om inntak i friskoler høsten 2020

Friskoler kan høsten 2020, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn følgende søkere uten rett til videregående opplæring:

a.

Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag

b.

Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev

c.

Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Ved inntak av søkere etter første ledd kan en vurdering av søkerens formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering i friskolelova § 3-1 andre ledd.

Søkere som tas inn etter første ledd, utløser rett til tilskudd. Tilskuddet for den opplæringen søkeren tas inn på, beregnes på grunnlag av elevtelling per 1. oktober 2020.

Skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f, kan ta inn søkere etter første ledd uten krav til dokumentasjon av funksjonshemming. Disse elevene utløser ordinært tilskudd, ikke tilskudd etter særskilte satser for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Powered by Cornerstone