Mulig etablerings-stopp for nye kristne friskoler i Sverige i 2023

Den svenske regjeringen ga i mai 2019 et utvidet mandat til utvalget som utreder konfesjonelle innslag i skolen. I dette tilleggsmandatet fikk komiteen i oppdrag å legge fram lovforslag som trengs for å innføre etableringsstopp for skoler med religiøs innretning og hvilke konsekvenser en slik lovgivning kan få i forhold til EU-retten og andre internasjonale forpliktelser.
2020-01-08

Det er et kompromiss mellom partiene i regjeringen å gå inn for etableringsstopp og ikke et forbud. Utvalget skulle også se på hvilke følger etableringsstopp vil få for de eksisterende skolene. Leder for utvalget, Lars Arrhenius la i dag fram utredningen og det foreslås etableringsstopp for konfesjonelle skoler til skolestart 2023. Eksisterende friskoler som fram  vil registrere seg som konfesjonelle skoler, må gjøre dette innen denne fristen.

På pressekonferansen poengterte utvalgslederen, Arrhenius, at det er usikkert om dette er i samsvar med internasjonale forpliktelser, og at det bare er domstolene som kan gi svaret på dette. Det er ifølge ham ingen ting å finne i tidligere domsavgjørelsersom tilsvarer den svenske problemstillingen. Han mener at domsavgjørelser tar hensyn til forholdene i det enkelte land og at det derfor ville vært vanskelig å tolke dommer om lignende saker i andre land.

Statsråd Anna Ekstrøm mener at regjeringen har fått et godt grunnlag å gå videre med og vil nå innhente høringsuttalelser før de legger fram en proposisjon med aktuelle lovendringer. At lignende saker ikke er behandlet i aktuelle domsstoler, tyder på at Sverige er ganske ytterliggående i denne saken.

Utvalget legger også opp til en tettere kontroll med at skoleeiere etterlever formålet i den svenske opplæringsloven. Etableringsstoppen betyr også at disse skolene ikke får anledning til å søke om for eksempel utvidelser.

Utredningen svarer på mandatet som jo legger til grunn at det skal innføres etableringsstopp. KFF har merket seg at det er betydelige usikkerheter knyttet til om dette er en løsning som står seg i forhold til de menneskerettene som også Sverige har forpliktet seg på. Vi er spent på om høringsrunden vil gi innspill som vil påvirke lovforslagene som regjeringen legger fram for Riksdagen. KFF holder kontakt med Kristna Friskolerådet i Sverige om saken.

Powered by Cornerstone