Forandringer i friskoleloven

Regjeringen foreslår endringer angående leirskole, skolebytte i videregående opplæring, politiattest m.m
2019-04-11

Forslag om endringer i lovverket

Regjeringen har lagt fram Prop. 88 (2018-2019) med diverse endringer i opplæringsloven, folkehøgskoleloven og friskoleloven m.m.

De aktuelle endringene er først og fremst innføring av en plikt for kommunene i opplæringsloven til å tilby leirskoleopphold. Denne plikten blir ikke gjort gjeldende for friskoler. Departementet begrunner dette med at friskolene må frihet til å organisere opplæringen selv. KD påpeker i denne sammenhengen at undervisningen skal være jevngod, men mener tydeligvis ikke at dette bør utløse en tilsvarende plikt. De konstaterer også at mange friskoler har tilbud om leirskole.

Endringer i friskoleloven

Bestemmelsene om flytting av elev etter friskolelovens § 3-3, første ledd, 2. til 6. punktum tas ut og flyttes til oppll. § 9A-12. Her vil det skje en rokkering av paragrafene. Bestemmelsen utvides til også å gjelde elever på videregående nivå. Friskoleloven § 2-4 vil vise til at ny § 9A-12 gjelder for friskoler. Det blir også klargjort i friskoleloven § 2-4 at det er elevens hjemkommune eller hjemfylke som fatter vedtak om flytting i første instans, og at det er KD som er klageinstans både i saker etter § 9A-7 om fysisk skolemiljø og § 9A-12 om flytting. I praksis vil det være fylkesmennene som behandler disse klagene.

KD vil også gjøre en endring i friskoleloven § 4-3, tredje ledd. Dette leddet slår i dag fast at søkere som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke kan tilsettes i grunnskolen.  Endringen går ut på at videregående skoler også skal omfattes av bestemmelsen.

KFF er enige i KD sin konklusjon om at friskoler selv må vurdere leirskole. De øvrige endringene er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser. Det vil alltid være utfordringer knyttet til at hjemkommunen og hjemfylke skal behandle saker om flytting av elev. Det er ikke klargjort at friskolen har klageadgang, men det vises til forvaltningslovens bestemmelser om part skal legges til grunn.

I bestemmelsen om forbud mot tilsettinger i §4-3, tredje ledd ligger det en utfordring for skolene i å finne ut av om en eventuell dom gjelder mindreårige. Det vil ikke framgå av politiattesten. Vi håper dette er en problemstilling som sjelden vil bli aktualisert.

Endringene vil medføre noen korrigeringer i KFF-KSS, og vi vil selvsagt avvente behandlingen i Stortinget og endelig vedtak.      


https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-l-20182019/id2640838/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2010.04.2019&utm_content=Utdanning

Powered by Cornerstone