Endret veiledning om ansatte i styret

Ansatte ved en friskole kan, i visse situasjoner, kreve representasjon med stemmerett i styret. Udir sier nå at dersom de ansatte er representert med stemmerett, har den aktuelle ansatt-gruppen ikke krav på å ha en representant i tillegg med møte- og talerett. Tidligere hadde Udir en annen tolkning her.
2019-03-21

Udirs nye veiledning angående ansattes representasjon i styret er relevant for skoler som er organisert som aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA) og har så mange ansatte at selskapslovingen gir flertallet av de ansatte rett til å kreve at et styremedlem skal kunne velges av de ansatte. Bestemmelsene gjelder ikke skoler med 30 ansatte eller færre. 

Stiftelsesloven har også bestemmelser om ansattes representasjon i styret, men disse bestemmelsene (som tilsvarer bestemmelsene i aksjeloven) gjelder kun næringsdrivende stiftelser. Fra revisorhold har vi fått bekreftet at en friskole som er registrert som stiftelse, ikke er en næringsdrivende stiftelse. 

KFF har, bl.a på styrekurs, informert om ansattes rett til å kunne kreve representasjon i styret når dette framkommer av lovgivningen for den selskapsform som skolen har valgt. Men med bakgrunn i Udirs tidligere veiledning, har vi da alltid også informert om at de ansatte i slike situasjoner også har rett til å ha representanter til stede med de retter som friskoleloven § 5-1 bokstav d) og e) gir. Nå må vi endre vår informasjon her.

Slik er (iflg Udir) rett forståelse av lovgivingen:

Når skolen har ansatte med plass i styret med hjemmel i selskapsretten, kan ikke ansatte fra samme gruppe kreve innkalling og rettigheter med hjemmel i friskoleloven § 5-1. 

Sitter det for eksempel en lærer i styret med vanlig stemmerett som er valgt inn etter reglene i den aktuelle selskapslovgivningen, er det ingen rett til å velge en representant for pedagogisk personale som kan delta på styremøtene med uttalerett og rett til protokolltilførsel. I et slikt tilfelle vil andre ansatte fortsatt ha rett til representasjon etter friskoleloven § 5-1 e).

At Udir har endret sin rådgivning angående ansattes representasjon i styret, har sammenheng med at KFF stilte spørsmål om dette og pekte på følgende tekst i Ot. prp. nr. 80 (2002-2003): «Representanter for ulike grupper tilsatte kan òg være valgt inn i styret etter annet rettsgrunnlag enn friskoleloven, f.eks. aksjeloven. I så fall har de fulle rettigheter etter det rettsgrunnlag de er valgt inn etter, og de har ikke krav på tilleggsrepresentasjon etter friskoleloven § 5-1.» 

De som har dobbelt representasjon, både etter selskapsretten og friskoleloven, kan derfor nå endre på dette. Det er imidlertid ikke lovstridig å fortsette med å gi dobbelt representasjon til ansatte, altså med og uten stemmerett.

Denne endringen gjelder ikke skoler organisert som foreninger hvor eventuell ansatterepresentasjon er fastsatt i skolens egne vedtekter og ikke i lov. Bestemmelsen gjelder haller ikke i situasjoner hvor det er eier som har valgt en ansatt som styremedlem.

Referat fra møtet der Udir gjorde rede for sin nye lovforståelse, kan leses her:

https://kff.no/_service/327/download/id/422370/name/Referat+fra+m%C3%B8te+med+Udir+mars+2019.pdf

Relevante lovparagrafer:
Friskoleloven § 5-1

Aksjeloven § 6-4

Samvirkeloven § 67

Stiftelsesloven § 4 og § 41.

 

Powered by Cornerstone