Delegeringsreglement

I mange saker kan styret ved en friskole eller kap. 4-skole delegere myndighet til å ta avgjørelser til rektor eller andre. Hvordan delegering skal skje, bør omtales i et delegeringsreglement. KFF foreslår en mal for dette.
2018-11-21

Friskoleloven § 5-2 lister opp hva styret har ansvar for. Denne paragrafen viser hvilke avgjørelser styret selv må ta uten mulighet til å kunne delegere. Det gjelder bl.a vedtak om inntaksregler, ordensregler og ansettelse av daglig leder. 

Voksenopplæringsloven § 24 angir at friskoleloven § 5-2 (med unntak av bokstav a og e) gjelder i kapittel 4-skoler. 

I de fleste andre saker (fortsatt noen unntak...) kan styret delegere myndighet til å ta avgjørelser eller fatte vedtak til rektor eller andre. KFF har utarbeidet et delegeringsreglement som sier noe om på hvilke betingelser delegering skal skje. Forslaget til mal har også en liste over mulige saker som kan delegeres. Skolenes styre må selv velge hvilke saker som skal delegeres.

Et vedtak i styret om delegering må avgjøres med minst 2/3 flertall.

Se forslag til mal for delegeringsreglement her.

 

 

Powered by Cornerstone