Positiv endring i foreslått ny økonomiforskrift

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrifter som regulerer økonomiske forhold i friskoler og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven. En viktig, positiv endring berører skolenes egenkapital. KFF har levert høringsuttalelser.
2018-02-22

Udirs forslag til endring av økonomiforskrift til friskoleloven kan leses her.

Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 kan leses her.

KFF vil utarbeide et grundig svar innen svarfristen, som er 15. mai. Medlemsskolene vil bli involvert i dette. Forskriften blir blant annet tema på seksjonsmøtene i mars og april. Nye forskrifter skal etter planen tre i kraft 1. august i år og dermed gjelde for regnskapsavslutningen for 2018.

Vi oppfatter at myndighetene har imøtekommet oss når gjelder muligheten til å kunne avsette overskudd på egenkapitalen. Ordningen med avsetning av investeringsfond foreslås avviklet, og det foreslås at skolene i stedet kan overføre til neste år overskudd begrenset oppad til 25% av de samlede inntektene. Gaver skal fortsatt kunne holdes utenfor. Udir foreslår at overskuddet kan håndteres på vanlig måte regnskapsmessig. Dette oppfatter vi er en imøtekommelse av vårt innspill til endring av gjeldende forskrift.

Udir skriver følgende i sitt høringsnotat: «Forslaget vårt innebærer at skolene står fritt til å selv bestemme hvordan overførte midler skal benyttes i skolen. For noen skoler vil dette kanskje være oppbygging av egenkapitalen slik at soliditeten styrkes, mens det for andre vil være langsiktig sparing til kjøp av skolebygg. Forutsetningen er selvfølgelig at bruken til enhver tid kommer elevene til gode.»

KFF er glad for at vi har blitt lyttet til på dette området og mener at skolene med dette får et langt bedre handlingsrom i sin økonomistyring. Vi støtter selvsagt at midlene ikke skal kunne tas ut av skolen, men komme elevene til gode. Udir klargjør også, slik vi har ment det er behov for, at overskudd fra tilleggsvirksomhet kan benyttes til tilleggsvirksomheten.

På andre områder som for eksempel 20-dagersreglen og defineringen av skillet mellom oppstartskostnader og driftskostnader, vil vi ha forslag om endringer. Når det gjelder oppstart mener vi at reglene vil favorisere skoleaktører med store ressurser i ryggen, mens små, ideelle aktører kommer dårlig ut. Det er etter vår mening ikke i tråd med grunnlaget for friskoleloven.   

Powered by Cornerstone