KFF

Høring av endringer i barnehageloven mv.

KD har sendt på høring endringer i bl.a. friskoleloven om plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Høringsfrist 13. oktober 2017. KFF har sendt høringssvar.
2017-09-29

KFFs høringssvar.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven. Videre foreslår departementet å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Departementet foreslår også at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO)

Høringsnotatet

 

Powered by Cornerstone