KFF

Høring - NOU 2016:17 På lik linje.

Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Høringsfrist 2. mars 2017. Høringsuttalelse sendt.
2017-02-09

KFFs høringsuttalelse.

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2016: 17 På lik linje på offentlig høring. Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik at nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.

KFFs skoler har elever med utviklingshemming, og høringen gir en mulighet til å argumentere for at det skal gis nødvendig økonomisk støtte til assistent i SFO for disse elevene.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone