Tilskuddssatsene i statsbudsjettet for 2016

Økningen i satsene holder ikke tritt med prisstigningen, og kapitaltilskuddet økes ikke.
2015-10-07

SKUFFENDE BUDSJETT FOR FRISKOLENE

 

«Regjeringspartienes uttalte ønske om mer likebehandling mellom frittstående og offentlige skoler ser vi ingen ting til i statsbudsjettet», uttaler Odd Anders With, styreleder i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

Diskrimineringen av friskolene opprettholdes når det gjelder kompensasjon for kostnader til skolelokaler, og det er svært skuffende sier han.

Tidligere ansatser til et kapitaltilskudd til friskoler ser nå ut til å fryses på et symbolsk nivå. Vi forventer at partiene V og KrF tar tak i dette, sier styrelederen i KFF.

Friskolene vil få svært beskjedne økninger i driftsstøtten i 2016, noen vil også få nedgang. Alle friskoler må se på innstramminger og andre inntektsmuligheter i budsjettet for det kommende året.

KFF konstaterer at tilskuddssatsene for videregående skoler for 2016 øker med bare 0,4 – 1,5 %. Eksempelvis er økningen for studiespesialisering på 0,6%. For studieprogram naturbruk er det en nedgang på 1,3%.

For mange skoler fører dette til en vanskeligere budsjettsituasjon enn i fjor fordi pris- og lønnsvekst vil være betydelig større enn økningene i satsene. Når vi vet at de fleste skoler har stram økonomi fra før, kan 2016 by på ytterligere utfordringer.

 

Beregning av tilskuddssatser er en teknisk øvelse uten bruk av skjønn. KOSTRA-grunnlaget som er basert på 2014-regnskap, viser for de fleste studieprogrammene en økning på 2 til 3 %. Forklaringen på den svake veksten skyldes dels et fradrag for reduksjonen i pensjonskostnader fra 14,15 til 13,0% og økt fradrag i satsene for avskrivningskostander.  I tillegg ser det ut til at det brukes lavere anslag for lønns- og prisvekst for 2015 og 2016 enn for tilsvarende beregninger i fjor.

For grunnskolene er situasjonen noe bedre med en økning på litt over 2% for barnetrinnet og ca 3% for ungdomstrinnet, men dette gir heller ikke større handlingsrom i budsjettene.

KFF er skuffet over at regjeringen ikke følger opp med økt kapitaltilskudd. Tilskuddet ble innført i 2014 med 10 mill kr. Regjeringen la i 2015-budsjettet fram forslag om videreføring på samme nivå, men i stortingsbehandlingen ble det plusset på 10 friske millioner. I år foreslår regjeringen igjen videreføring.

Bevilgningen på 20,9 mill kr er bare en liten brøkdel av de reelle kostnadene skolene har på dette området. Økte fradrag i tilskuddsatsene på grunn av at avskrivningene i offentlige skoler øker, utgjør for de videregåene friskolene alene et tap på ca 14 mill kr. Vi er glade for at regjeringspartiene pluss KrF, V og Sp i forbindelse med behandling av ny friskolelov i juni 2015 sier at private skoler må få tilskudd som sikrer mulighet for gode, funksjonelle lokaler. Å fryse kapitaltilskuddet på 2015-nivå harmonerer dårlig med den nevnte merknaden fra Stortingsflertallet, og særlig når det er kjent at det reelle tilskuddsbehovet er mer enn ti ganger så høyt.

Satser for videregående.

Grunnskoler.

Bibelskoler.

Skoler for funksjonshemmede.

 

 

2014

2015

2016

Økning i %

Frelsesarmeens offisersskole

725000

750000

773 000

3,1

Hald internasjonale senter

4015000

4147000

4 267 000

2,9

Menighetsbibelskolen

2985000

3084000

3 173 000

2,9

 

Høyskoler

 

2016

2015

Ansgar Teologiske Høgskole

14 764

13 768

Fjellhaug internasjonale Høgskole

9 755

9 339

Høgskolen for Ledelse og Teologi

10 381

7 011

NLA Høgskolen

153 089

  149 861

 

Statsbudsjettet for Kunnskapsdep. (Prop. 1 S (2015-2016))

Dette står om kapitaltilskudd:

Mål for 2016:

Målet med tilskottsordninga er å medverke til å dekkje husleige- og kapitalutgifter for frittståande grunn- og vidaregåande skolar i Noreg som får driftstilskott under kap. 228 postane 70 og 71.

Budsjettforslag for 2016:

Departementet foreslår å føre løyvinga vidare på same nivå som i 2015.

Powered by Cornerstone