KFF

Høyesterett med endelig dom om musikktilskudd

Saken gjaldt spørsmålet om Oslo By Steinerskole hadde blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling ved tildeling av statstilskudd til skolens musikklinje i årene 2009-2013. Skolen hadde fremsatt krav om ugyldighet og erstatning som følge av at den ikke fikk det samme særlige tilskuddet som Kongshaug Musikkgymnas, men fikk ikke medhold.
2015-02-14

Høyesterett forkastet Steinerskolens anke over lagmannsrettens dom. Saken er datert 12. februar 2015. Høyesterett fant at bevilgningsvedtakene ikke kunne kjennes ugyldige som følge av at departementet hadde misforstått sin kompetanse og/eller Stortingets signaler ved budsjettbehandlingen.

Saken har versert i flere år og KFF-skolen Kongshaug har hatt et trykk mot seg i saken. De har også møtt som vitner både i Tingretten og Lagmannsretten. 

Vi ser det slik at når Stortinget gjør et vedtak om ekstrabevilgning skal det veldig mye til at det kan bli sett på som forskjellsbehandling. Hadde imidlertid KD gjort dette fra starten, så hadde nok den videregående steinerskolen hatt en god sak.

Når Kongshaug også med hjelp fra KFF i sin tid fikk til dette, skjedde det ved lobbying i mange former og over tid. Dette burde nok også vært veien for Oslo By Steinerskole. Hvor mye de har jobbet den veien vet vi ikke.

Her kan hele dommen leses.

Powered by Cornerstone