Føring av "overskudd" i privatskoler og ny revisorbekreftelse

KFF har fått svar fra Utdanningsdirektoratet på spørsmål om overskuddsføring og bruk av overskudd fra andre inntekter enn statstilskudd og skolepenger. Udir har også lagt ut en egen bekreftelse som revisor skal skrive om investeringsfond. Oppdatert juli 2013.
2011-03-28

Direktoratet har sendt et forholdsvis grundig svar som det kan være lurt å ha med ved regnskapsavslutningen skolene nå gjør for fjoråret.

KFF stilte spørsmål til U-dir den 2. februar i år. Vi sakser litt fra KFFs brev til direktoratet:

"Det er tidligere klargjort at for gaver gjelder ikke de strenge reglene om bruk av midlene. Det viser seg at skolene får nye spørsmål om egenkapital, f.eks ved utbygging og opptak av lån. Også behov for å ha en sikkerhet ved uforutsette forhold gjør at noen skoler ville ha satt av en ”privat og fri egenkapital” til annet og av andre midler enn det økonomiforskriften §§ 7-11 regulerer.

 Skoler som har drift knyttet til programområdevirksomhet, kan ha behov for en sikkerhetskapital som er synliggjort via et overskudd og så avsatt i den frie egenkapitalen. Dette er klargjort og lovlig for evt gaver. Og det er vanlig i norsk regnskapslovgivning. Vårt signal nå og spørsmål er at dette også må kunne gjelde overskudd på drift av lovlig virksomhet som skolen har i rettsubjektet. Ved en naturbruksskole kan det i gode år handle om gode priser som gir overskudd på denne virksomheten, om spesielle utbetalinger fra de man leverer til eller et godt resultat i et evt. opplæringsverksted. Skoler som har gymnastikksaler eller andre lokaler med noe ledig kapasitet vil kunne få ekstrainntekter på dette. Dette er lovlig virksomhet i rettsubjektet.

En annen måte å bruke disse midlene på enn til overskudd og overføring til ”fri egenkapital” kan være å dekke evt underskudd på internatet eller i SFO. Dette må selvfølgelig i så fall fremkomme tydelig i regnskapet."

KFF fikk svar på brevet om lovlig overskudd fra U-dir den 22. mars. Hele svaret kan leses her. Friskoleorganisasjonene hadde et møte 23. mars med U-dir hvor vi også snakket om dette og tok opp mange nyanser i saken. Deres syn er for så vidt at det nå er full åpning for fri bruk og disponering av overskudd som skyldes andre inntekter enn skolepenger og statstilskudd. Vi tror svarene er nyttige å ha med seg særlig i regnskapsavslutningene på skolene hvert år. 

Nylig la udir ut et skjema for bekreftelse fra revisor vedrørende investeringsfond. Det kan finnes her. I denne sammenhengen er det viktig å si at dette er det fondet hvor evt overskudd på statsstøtte kan settes av, altså ikke de disponeringer vi ellers omtaler i denne artikkelen. Likevel handler det om evt disponering av overskudd.

Powered by Cornerstone