Regelverk for fastsetting av skolepenger

Tilsynsmyndighet kontrollerer jevnlig at skoler som mottar tilskudd etter friskoleloven (inkludert 6A-skoler), ikke tar for høye skolepenger. Her omtales reglene.
2008-12-03

Lovgrunnlaget

For frittstående grunnskoler og vgs: Maksimal størrelse på skolepengene er fastsatt i friskoleloven § 6-2. Maksgrensen er 15 % av tilskuddsgrunnlaget (siden skolen får 85 % av tilskuddsgrunnlaget i statsstøtte) pluss et beløp til dekning av husleie/kapitalutgifter.
Det framgår av friskoleloven §§ 6-1 og 6-2 at skoler for funksjonshemmede ikke kan ta skolepenger til skoledriften da disse får dekt 100% av driftsutgiftene gjennom statstilskudd. NB! Unntaksmulighet finnes, se friskoleloven § 6-2 andre ledd.

For skoler godkjent etter friskoleloven kap. 6A: Maksimal størrelse på skolepengene er fastsatt i friskoleloven § 6A-6Maksgrensen er 25 % av tilskuddsgrunnlaget (siden skolen får 75 % av tilskuddsgrunnlaget i statsstøtte) pluss et beløp til dekning av husleie/kapitalutgifter. NB! Her kan skolen i tillegg kreve at elevene betaler for studieturer og prosjekter som er en del av skolens godkjente læreplan.

Om dekning av kosnader til husleie/kapitalutgifter:
Maksimumsgrensen for frittstående grunnskoler og videregående skoler er fastsatt i økonomiforskriften § 5-1. Beløpsgrensen er kr 3400 for grunnskoler og kr 4500 for skoler på videregående nivå.
Maksimumsgrensen for 6A-skoler er fastsatt i forskrift til friskoleloven kap. 6A § 6-1.  Beløpsgrensen er kr 4500 for skoler på videregående nivå.

NB! Merk at skolen må dokumentere at husleieutgift eller kapitalutgifter (dvs. utgifter til f.eks å betjene lån) overstiger henholdsvis kr 3400 (grunnskoler) pr elev pr år og kr 4500 (videregående skoler) pr elev pr år for at skolene skal kunne rehne med beløpene til husleie/kapitalutgift når maksimal sats for skolepenger beregnes. Normalt vil alle skoler ha en utgift som lang overstiger disse beløpene pr elev (beregninger har vist at reell utgift pr elev til skolebygg i offentlig skole er ca 24.000 kr pr elev pr år), men tilsynet krever likevel dokumentasjon.


Betaling for SFO samt kost og losji på internatskoler

Verken lov eller forskrift fastsetter en makismumsgrenes for hvor mye en eier av privat skolefritididsordning kan ta i foreldrebetaling. Det er svært viktig at en skole som mottar tilskudd etter friskoleloven, fører inntekter og utgifter for SFO i en egen avdeling i regnskapet. Statstilskudd til skoledriften kan IKKE brukes til å dekke utgifter i SFO. 

Betaling for opphold på skoleinternat er heller ikke regulert av lov/forskrift. Her gjelder det samme som for SFO: Statstilskudd til skoledriften kan IKKE brukes til å dekke utgifter ved internatet. Inntekter og utgifter knyttet til internatdriften må føres som egen avdeling i regnskapet.


Særskilt om grunnskoler

Det gis ulikt tilskudd til barnetrinnet og ungdomstrinnet. For å utnytte maksimumsgrensen best mulig må det innføres ulik sats for skolepenger for barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Tilskuddet til grunnskoler varierer med elevtallet. Små skoler får mer mer elev enn store skoler. Utdanningsdirketoratet har likevel den praksis at det er tilskuddet for skoler med inntil ca 40-50 elever som danner grunnlag for beregningen av maksimum skolepengestørrelse.

Dokumentasjon på dette kan leses i dette brevet til Steinerskolen på Nordstrand.

Tilskuddsgrunnlaget (100%) vedtas hvert år i Statsbudsjettet. Gjeldende satser er oppgitt på Utdanningsdirektoratets nettsider.


Søskenmoderasjon

Det er mulig å ha søskenmoderasjon. Udir skriver følgende i sin orientering til dem som vil starte ny friskole:

Friskoleloven åpner for moderasjonsordninger, for eksempel søskenmoderasjon, uten at dette trenger å gå utover skolens samlede inntekter. Elever uten moderasjon vil dermed kunne ha skolepenger som er høyere enn 15 prosent av tilskuddsgrunnlaget. Skolepengene for elever uten moderasjonsordning må likevel ikke bli urimelig høye.


Behovsprøvd reduksjon eller fritak for skolepenger

Det kan tenkes at en skole som ønsker å ha en sosial profil, vil gi reduserte skolepenger eller endog friplass til familier i en spesielt vanskelig situasjon. Er dette lovlig?

Flertallet i stortingskomiteen forutsatte at friplass skulle være mulig. Se Innst.O.nr.1 (2004-2005)pkt 2.8 hvor stortingsflertallet sier følgende:
Beregningene knyttet til skolepengenes størrelse bør derfor ikke knyttes direkte opp mot den enkelte elev, men åpne for at det i rimelig utstrekning kan gis søskenmoderasjon. ... Samme mulighet gjelder for frittstående skolers bruk av friplass der noen elever ikke betaler eller delvis betaler skolepenger, og slik at elever som ikke betaler skolepenger også telles med i elevtallet som gir grunnlag for offentlig støtte.
Stortingsflertallet bemerker at en slik praksis "ikke må innebære at størrelsen på skolepengene for enkeltelever blir urimelig høye".


Andre rabatter

Se denne artikkelen på kff.no: Tillatt med ulik størrelse på skolepengene

Powered by Cornerstone