RNB lagt fram - 94% av kuttet tilbakeføres

14, mai ble Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) lagt fram. KD informerte friskoleorganisasjonene om innholdet angående private skoler allerede 7. mai. Med full implementering (2029) av kuttet i ordinært Statsbudsjett mistet grunnskolene 515 millioner. Nå legges 483 millioner tilbake.
2024-05-07
Bildet er fra foayeen i Kunnskapsdepartementet. Fra venstre: Audun Raen, KFF, Hilde Lengali, Steinerskoleforbundet, Kristin Hvalstad, Virke, Marianne Tveraaen, Montessori Norge og Helge Vatne, KFF.

Les Regjeringens pressemelding angående private skoler i RNB her: Foreslår justeringer i tilskuddene til private grunnskoler - regjeringen.no

Merk at statsråd Kari Nessa Nordtun uttaler i denne pressemeldingen at "ingen elever, foreldre eller ansatte skal trenge å frykte at det nye finansieringssystemet kan gå utover grunnlaget for videre drift av skolen deres". Har hun lest noen av høringssvarene fra elever? Mange av de 978 høringssvarene til lovendringsforlslaget og de 1757 høringssvarene om ny tilskuddsordning i økonomiforskrift til privatskoleloven skrev nettopp om dette.  

Selve budsjett-dokumentet er  Prop_104_S_(2023–2024)_Forel_utg (regjeringen.no). På side 32 er private skoler omtalt.

Vi forventer at Udir vil legge ut en nøyaktig beskrivelse av tilskuddsberegningen, inkludert overgangsordning for skoleårene 2024/2025 til skoleåret 2028/2029, men det er foreløpig ikke gjort. Se Tilskuddssatser for private grunnskoler 2024 | udir.no

Regjeringen har valgt å holde på en modell for tilskuddsberegning hvor høy sats kun gis til de 45 første elevene samlet ved en kombinert skole. Men for å rette opp skjevheten dette gir, har de innført to korreksjoner: 
- alle elever i kombinerte skoler får ungdomsskolesats
- alle kombinerte skoler med mer enn 45 elever får et ekstra "særtilskudd" for elev nr 46 til 90.

Dette er jo i realiteten en klar innrømmelse av at høyt tilskudd kun én gang er feil. Men i stedet for å innrømme feilen, lager de et nytt tilskudd for elev nr 46-90 samlet sett. De fleste ser jo at vi her har et forhøyet tilskudd for 45 + 45 elever. Likevel skriver Regjeringen i sin pressemelding at "kombinerte skoler bare blir kompensert for smådriftsulemper én gang" med den nye tilskuddsberegningen. Det er rett ut sagt en omskriving av sannheten. Det nye særtilskuddet for elev nr 46 til 90 er jo direkte innrettet mot de kombinerte skolene som dro nytte av av høyt tilskudd både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

I tillegg er det gjort endring i forholdet mellom ungdomsskolesats og barnetrinnsats. Ungdomsskolesatsen økes med 6%, mens barnetrinnsatsen går ned 3%. Dette er i samsvar med de funn som ble gjort av konsulentfirmaet EY, på oppdrag fra KD og i samarbeid med den såkalte Arbeidsgruppen.

Kunnskapsdepartementet orienterte om disse endringene i et møte med friskoleorganisasjonene allerede tirsdag 7. mai kl 09.00. På samme tidspunkt hadde NRK dette innslaget i sin nyhetssending på radio: I går kl. 09:00 - Dagsnytt - NRK Radio. Det er derfor ikke lenger en nyhetssak hva som gjelder private skoler nå når RNB er lagt fram offentlig med alle tilhørende dokumenter.

Ut fra de opplysningene vi har fått, har vi laget et eget regneark som viser hva hver enkelt private grunnskole vil få i tilskudd. Vi har brukt tall for skoleåret 2023/2024. Vi har IKKE beregnet overgangsordningen, kun hva ordningen innebærer fullt ut innfaset. Vi tar alle mulige forbehold om feil.

Lenke til regneark 

Vi håper at Udir legger fram sin beskrivelse av tilskuddsberegningen slik at vi kan kontrollere om våre beregninger i vårt regneark er korrekte. Vi må altså følge med på nettsiden Tilskuddssatser for private grunnskoler 2024 | udir.no.

 

 

Powered by Cornerstone