Minimumskrav angående synliggjøring av godkjenningsgrunnlaget

Skoler som er godkjent på grunnlag av livssyn, må synliggjøre verdigrunnlaget sitt i læreplanen, herunder læreplanene for relevante fag.
2020-10-01

Det er forskrift til friskoleloven § 2A-2 som framsetter dette kravet til skoler som er godkjent etter  friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a) om livssyn. Hva betyr kravet i praksis?

I forbindelse med godkjenningen av nye læreplaner etter læreplanrevisjonen 2020, ga Udir følgende presisering av hva som er minimum for at en kristen skole skal oppfylle kravet om å synliggjøre sitt godkjenningsgrunnlag:

  • Skolene må ha en godkjent, alternativ Overodnet del i læreplanen. Det vil i praksis si en godkjent utvidelse av eller tillegg til Overordnet del i Kunnskapsløftet 2020 (LK20).
  • Grunnskoler må ha en godkjent, alternativ læreplan til læreplanen for faget (KRLE) i Kunnskapsløftet 2020 (LK20).
  • Videregående skoler må ha godkjente læreplaner for faget Kristendomskunnskap for alle elever på alle trinn, med det unntak at på vg3 er det tilstrekkelig at skolen har godkjent et synliggjøringstillegg for faget Religion og etikk i de utdanningsprogram/programområder som har dette faget.

Skolene kan i tillegg velge å la egne, godkjente synliggjøringstillegg komme i tillegg til læreplanen for et fag. KFF har fått godkjent synliggjøringstillegg for 6 gjennomgående fag pluss faget Religion og etikk for vg3. Synliggjøringstillegg for fag er altså ikke obligatorisk for skolen å ha, med unntak av videregående skoler som bruker faget Religion og etikk for å synliggjøre godkjenningsgrunnlaget på vg3.

Disse minstekravene framkommer av følgende dokumeter:

Brev fra Udir til KFF 19.06.07.2020 angående vedtak om godkjenning av nye læreplaner etter fagfornyelsen - Kunnskapsløftet 2020, inklusiv synliggjøringstillegg for fag. 

Brev fra Udir til KFF 08.07.2020 angående vedtak om godkjenning  av synliggjøringstillegg til Overordnet del i LK20.

E-post fra Udir til KFF med presiseringer av minimumskravene.

 

Powered by Cornerstone