Rettsavgjørelse om mva-kompensasjon

Friskoler får kompensasjon for mva-kostnader. Høyesterett behandlet i fjor en sak om mva-kompensasjon for en privatskole (ikke friskole) med IB-tilbud. Det er nå klart at dommen ikke får konsekvenser for mva-kompenasjonen til friskoler.
2020-05-06
KFF konstaterer at i mva-håndboka for 2020 hvor saker er omtalt, konkluderes det med at gjeldende praksis videreføres for friskoler og at dommen ikke får konsekvenser for KFFs medlemmer slik vi kunne frykte.
 
KFF har vært litt urolige for konsekvensene av en dom i Høyesterett (HR) 19. desember 2019 som gjaldt mva-kompensasjon for en privatskole med IB-tilbud (International Baccalaureate). Skolen var ikke godkjent etter friskoleloven. HR ga ikke skolen rett på mva-kompensasjon, men med en annen begrunnelse enn den skattemyndighetene hadde lagt til grunn. HR avviste at innfrielse av elevers rett på tilbud er avgjørende for grunnlag for kompensasjon.

HR viste i stedet til at det er avgjørende om tilbudet er likt det som fylkeskommunene er pålagt ved lov å tilby. HR viste videre til at i rundskriv Udir-1-2013 om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet, var IB ikke blant de utdanningsprogrammene fylkeskommunene hadde plikt til å tilby. Det samme gjelder etter dagens rundskriv.
 
Fylkeskommunene kan tilby IB på frivillig basis, men det er ikke en del av den offentlige tilbudsstrukturen etter forskrift til opplæringslova § 1-3. HR konkluderte derfor med at skolen ikke hadde rett til kompensasjon.
 
Vi fryktetat dette kunne få konsekvenser for friskoler som tilbyr noe annet enn det som framkommer av nevnte Udir-rundskriv. I mva-håndboka for 2020 er denne saken omtalt på side 1043, og der står blant annet dette:
 «I resultat innebærer dommen at det kun er skoler som oppfyller fylkeskommunens plikt og derav elevers rett på opplæring etter Læreplanverket, som faller innenfor kompensasjonsordningen. Friskolers IB-tilbud iht. friskolelova § 2-1 andre ledd, jf § 2-3 bokstav c og forskrift til friskolelova § 2A-4, anser vi fortsatt for å falle innenfor kompensasjonsordningen. Lovgiver har i friskolelova § 3-2 andre ledd konkret definert dette som opplæring som oppfyller elevers rett og derav fylkeskommunens plikt til å yte videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1.»
 
Når friskoler med IB fortsatt regnes som kompensasjonsberettiget, betyr det at HR sin dom heller ikke skal føre til endring i kompensasjon for mva for våre medlemmer. Skattemyndighetene viderefører gjeldende praksis. KFF håper at HR er fornøyd med dette.
 
BDO skriver på sin nettside: 
«Slik BDO Advokater forstår Høyesteretts avgjørelse, kan også andre private skoler enn de som er omfattet av friskoleloven, være kompensasjonsberettiget. Det forutsetter at de etter en konkret vurdering produserer en tjenestene som kommunen eller fylkeskommunen er «pålagt å utføre ved lov»
».
 
 
Powered by Cornerstone