Friskolene i statsbudsjettet

Hverken når det gjelder kapitaltilskudd eller på noe annet område er det under kapittel 228 foretatt politiske grep. Alt som legges fram er rene tekniske beregninger som handler om å videreføre tidligere praksis.
2019-10-07

Regjeringen gir ikke økning i kapitaltilskuddet slik vi hadde ventet. Tilskuddet blir bare justert for pris og lønns-vekst og er for 2020 på 66,2 mill kr. Det vil si at med noe vekst i elevtallet vil friskolene får om lag det samme per elev i kapitaltilskudd som i inneværende år. Dette utgjør bare en femtedel av det KFF mener vil være en rimelig kompensasjon for avskrivninger av skolebygg ved disse friskolene. Renter har vi ikke regnet med. 

For grunnskolene endres knekkpunkt fra 47 til 42 elever. Tilskuddssatsene per elev øker betydelig under knekkpunkt med 12 til 14% mens økningen over knekkpunkt er på 3 til 5%. Alt dette er foreløpig. De foreløpige tilskuddsatsene for 2020 ligger her

Det ble i 2019 bevilget 15 mill kr til å gjennomføre lærernormen i frittstående grunnskoler. Dette foreslås videreført i 2020. Deretter regner KD med at skolene blir kompensert gjennom økte kostnader i offentlige skoler og dermed et bedre tilskuddsgrunnlag.

Beregning av satser for videregående skoler viser økninger som er mindre enn pris- og lønnsveksten. Naturbruk ble særlig omtalt i budsjettet for inneværende år. KD har konkludert med at svingningen er akseptable og foreslår ingen endringer. Naturbrukssatsen øker med 8,4 prosent i forhold til 2019 men går ned med 1,3% i forhold til 2018.

Budsjettet inneholder også viktig informasjon blant annet innen SFO og når det gjelder midler til nye lærebøker. KFF vil følge opp friskolenes interesser også utenfor friskolekapittelet. 

Budsjettforslaget kan leses her.

 

Powered by Cornerstone