Forslag om å endre økonomiforskriften

Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer i økonomiforskrift til friskoleloven. Forslaget innebærer at tilskuddsmidler i begrenset omfang kan brukes til oppstartskostnader.
2019-05-16

Departementet foreslår at tilskuddet i juli måned i oppstartsåret skal utgjøre rammen for hva man kan benytte av tilskuddsmidler før oppstart. Sett fra skolens side er dette en forbedring i forhold til dagens forvaltningspraksis, men forslaget gir likevel stramme rammer for dekning av oppstartskostnader.

Forslag til endring av økonomiforskriften vil komme på høring, og KFF vil gi sin uttalelse. Der vil vi argumentere for at skoler i større grad enn det som foreslås, skal kunne bruke tilskuddsmidler til å dekke oppstartskostnader.

KFF er kjent med at dagens forvaltningspraksis innebærer at en godkjent grunnskole som utvider til videregående opplæring eller en godkjent videregående skoler som utvider med grunnskoleopplæring, må forholde seg til oppstartskostnader knyttet til det nye skoleslaget på samme måte som en ny skole må forholde seg til reglene om dekning av oppstartskostnader. Dette har KFF tatt opp med departementet og påpekt at regnskapet til en kombinert grunn- og videregående skole ikke skiller mellom kostnader på ulike trinn i opplæringen. Vi har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse og våre spørsmål om dette.

For disse kombinerte skolene vil for øvrig juli-tilskuddet utgjøre en ganske stor ramme dersom man kan se hele skoledriften samlet. Vi vil komme tilbake til dette i vår høringsuttalelse.

Ellers regner vi med at KD legger til grunn en videreføring av tidligere praksis når det gjelder anskaffelser av utstyr, bygg og lignende som skjer i tiden like før oppstart.

 

Powered by Cornerstone