FEIDE i friskoler

FEIDE er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Friskoleorganisasjonene har fått svar fra Udir på noen spørsmål angående FEIDE i friskoler.
2018-03-23
Feide står for Felles Elektronisk IDentitet. Det er Senter for IKT i utdanningen har ansvar for å tilrettelegge for innføring av Feide i grunnopplæringen. En friskole som er blitt godkjent som FEIDE-bruker, kan la elever og ansatte bruke samme brukernavn og passord når de logger seg på en hel rekke nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør dessuten økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.
 
Nedenfor gjengis spørsmålene som ble stilt til Udir, og direktoratets svar gitt pr. e-post:
 

Hvordan inkluderes friskoler i arbeidet med å innføre Dataporten/Feide versjon 2 i grunnopplæringen? Hvilke endringer skjer når Dataporten/Feide v2 lanseres for grunnopplæringen 01.10.2018?

Friskoler vil ha lik mulighet til å anvende Feide 2.0 (Feide + Dataporten) på linje med andre skoleeiere. Forvaltings-og styringsmodell, samt finansieringsmodell for grunnopplæringen knyttet til Feide 2.0, er ikke vedtatt foreløpig. Vi kan derfor ikke si noe konkret i forhold til pris ol, men alle godkjente skoleeiere vil kunne ta i bruk Feide 2.0 forutsatt at skoleeier tilfredsstiller kravene til Feidetilkobling.

1.10 2018 er dato for ferdigstillelse av UNINETT sitt prosjekt for å slå sammen dagens Feide og Dataporten til en felles tjeneste. Tidspunkt for når grunnopplæringene formelt kan ta i bruk Feide 2.0 er ikke avklart. Når Feide 2.0 blir gjort tilgjengelig vil endringene for skoleeiere først og fremst være økte valgmuligheter, bedre informasjonssikkerhet, bedre personvern og bedre fleksibilitet på bruk av digitale læringsressurser. Prisen vil mest sannsynlig øke noe i forhold til dagens tilknytningsavgift for Feide, men ut over det er konsekvensen for skoleeiere lik til slik den alltid har vært: Å holde orden/ha kvalitet på egne kildedata og ha et oppdatert Feideskjema som gjør at tilgangsstyringen i tjenestene automatiseres i så stor grad som mulig.

Blir det stilt krav om at alle friskoler knytte seg til Dataporten / Feide?

Nei, det er ikke et krav at friskoler må knyttet seg til Dataporten/Feide. I statsbudsjettet for 2017 fremgår det at Feide blir obligatorisk løsning for innlogging til nasjonale prøver og eksamen skoleåret 2018/19. Dette gjelder ikke friskoler. Udir har innloggingsalternativ for friskoler som ikke har FeideID til sine elever. Friskoler som har innført Feide vil kunne bruke Feide til innlogging på lik linje som offentlige skoler. Trolig vil mange friskoler ønske å knytte seg til Feide 2.0 for å kunne få tilgang til digitale innholdsressurser/tjenester som skolen ønsker å gå til innkjøp av.

 I brosjyren «Framtida er FEIDE» sies det at «Senter for IKT i utdanninga har ansvar for å informere og rettleiie skuleeigarar i arbeidet med å innføre og ta i bruk Feide.» Hvordan skjer denne veiledningen i forhold til friskoler?

I forhold til friskolene har arbeidet vært gjennomført ved at Feideprosjektet i Senter for IKT i Utdanningen har invitert til gratis innføringssamlinger for skoleeiere. Lokalt og regionalt. I tillegg har henvendelser fra friskoler om Feidetilknytting fått veiledning pr.telefon og e-post på lik linje med offentlige skoleeiere.

Det har ikke vært anledning til å drive oppsøkende virksomhet overfor friskoler, kun kommuner og fylkeskommuner. Feide prosjektet har i flere tilfeller oppfordret friskoleorganisasjoner til å invitere Feide inn på nasjonale møteplasser for deres skoler for å gi nødvendig informasjon om Feide til friskoler.

På hvilken måte kan friskoler få hjelp til å gjøre det grunnlagsarbeidet som må gjøres for å bli godkjent som Feide-bruker?

Udir har liten kapasitet til rådgivning og veiledning av den enkelte friskole.  Friskolene må innhente informasjon om innføringsprosessen gjennom kanalene for informasjon. Spesielt vil videoene fra innføringssamling i 2017 være til god hjelp i kombinasjon med nettsidene.  

  https://feide.iktsenteret.no/innfore,     https://www.feide.no/       https://www.youtube.com/user/iktsenter/playlists

 

Kan tilknytningen til Feide forenkles for den enkelt skole ved at det lages samarbeidsløsninger, f.eks i regi av friskoleorganisasjonene?

Det vil ikke være et forbud mot at friskoleorganisasjoner bidrar med å hjelpe medlemsskolene sine. Dette må gjøres innenfor rammene til friskoleloven med forskrifter. Friskoleorganisasjonene har ikke en formell juridisk rolle som interesseorganisasjon. Det er skoleeieren som må være den juridiske tilknytningen til FEIDE.

Hvorfor er det samme pris for én friskole som for en kommune når det som regel er flere skoler i én kommune? Kan skoler som tilhører en skolegruppe bli regnet som en kommune? Kan det tenkes at en friskoleorganisasjon kan ta rollen som en kommune har? Kan skolegrupper slå seg sammen?

Vi må her komme tilbake til prismodellen som dere viser til. Prismodellen er vedtatt av KD. 

Ved å innføre Feide standardiseres og digitaliseres behandlingen av persondata hos skoleeier/friskolen. Ansvaret for behandling av persondata påligger skoleeier. Dette ansvaret kan ikke delegeres hverken oppover, nedover eller til andre, og reguleres av Personopplysningsloven med forskrift. Fra mai 2018 vil ny personvernlov og innføring av EU-forordning om personvern forsterke skoleeiers juridiske ansvar for informasjonssikkerhet og personvern i skolene. Kontrakten om bruk av Feide må underskrives av den enkelte skoleeier og prisen til for feidetilkobling vil være pr skoleeier.

 

 
 
 
 
Powered by Cornerstone