Statsbudsjettet for 2018

Hvilke konsekvenser får det for friskolene? Hva med lærernormen?
2017-11-28

Budsjettforhandlingene er gjennomført, og her er litt om hva vi kan regne med i forhold til budsjetteringen for 2018. Vi må ta forbehold om eventuelle omfordelinger i UF-komiteen, men regner ikke med at det vil skje. Når det gjelder merknader fra komiteen om lærernorm, kan det være interessant informasjon i forhold til budsjettering for 2018. 

Tilskuddssatser
Tilskuddssatsene for grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler er ikke til politisk behandling og finnes omtalt på vår nettside her: http://kff.no/artikkel/article/1436259Endringer i knekkpunkt for grunnskolen er en merkbar forandring for en del skoler med den aktuelle størrelsen.

Kapitaltilskudd
Kapitaltilskuddet vil etter forhandlingene og krav fra KrF utgjøre 62,3 mill kr. Dette skal fordeles på de skolene som mottar tilskudd etter kap. 228, post 70 og 71 i budsjettproposisjonen. Det vil i praksis si vanlige grunn- og videregående skoler og ikke skoler for funksjonshemmede eller bibelskoler.

Dersom vi legger til grunn at det vil være 34.500 elever i denne gruppen, vil skolene kunne budsjettere med et tilskudd per elev på 1800 kr.

Lærernorm
Når det gjelder budsjettmessige konsekvenser av den såkalte «lærernormen» - krav til lærer per elev, må vi smøre oss med tålmodighet. Merknader fra komiteen i innstillingen til budsjettet vil være av interesse. Vi har god kontakt med KrF som jo har «farskapet» i denne saken. Videre skal KD utarbeide regler for ordningen. Vi vil derfor minne KD om at friskoler finnes. I følge KrF regner man med at saken vil komme opp i komiteen på nytt i forbindelse med RNB (revidert budsjett) til våren, hvor KD sannsynligvis vil legge fram sine løsninger og det vil bli lagt opp til nødvendige bevilgninger. Det vil også være en anledning for komitemedlemmene til å sjekke ut betingelsene også for friskolene og gi merknader.

Det kan være greit å ha følgende fakta fra forhandlingene med i planleggingsgrunnlaget:

Fra høsten 2018 skal det være

  • 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse
  • 1 lærer per 21 elever i 5.-10. klasse

Fra høsten 2019 er målet at det skal være:

  • 1 lærer per 15 elever i 1.-4. klasse
  • 1 lærer per 20 elever i 5.-10. klasse.

GSI-tall på skolenivå vil bli lagt til grunn.

Ingen kommuner skal tape på innføringen av normen.

Innfasing av norm skal ta hensyn til faren for forsterket lærermangel i deler av landet.     

KFF oppfatter at ordningen skal gjelde på skolenivå og samlet for de aktuelle klassetrinnene.

Powered by Cornerstone