Kommentar til budsjettet for 2017

Friskolene sakker fortsatt etter og lite tyder på at regjeringen ønsker å gi husleiestøtte til friskolene.
2016-10-06

Tilskuddssatsene
(Se satser og tabeller i egen artikkel)

Etter noen år med svak utvikling, øker tilskuddssatsene per elev for grunnskolen brukbart, men knekkpunktet, skille mellom lav og høy sats, flyttes fra 53 til 44 elever. Dermed blir effekten for mange av våre medlemmer reell nedgang i tilskudd. En skole med 140 elever likt fordelt på barnetrinn og ungdomstrinn vil få en økning på litt under 1% mens lønns- og prisvekst er 2,8%.

For videregående skoler beregnes tilskuddet per elev og studieprogram. Her er økningene fra om lag 2 til opp mot 5%.  Flere av de programmene som kommer best ut i år, hadde svært dårlig utvikling i fjor. Samlet sett må vi si det samme nå som for et år siden friskolene sakker akterut fordi avskrivningen er den posten som vokser mest i offentlig skole og den holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget. 

 KOSTRA-tallene tilsier at det i løpet av bare det siste året er investert om lag 30.000 kr per elev i offentlig videregående skole. Tilsvarende støtte til friskolene foreslås videreført på ca 600 kr per elev. Det er derfor grunn til å si at friskolene blir hengende stadig lenger etter og at elever og foreldre må betale stadig mer av egen lomme.  

Ved behandling av ny friskolelov i Stortinget i juni 2015, mente flertallet (Frp, H, V, KrF og Sp) at tilskuddsgrunnlaget i større grad bør ta utgangspunkt i reelle kostnader knyttet til skoledrift, og at private skoler må få tilskudd som sikrer mulighet for gode, funksjonelle lokaler. Videre ba flertallet regjeringen utrede hvordan kostnader til bygg inkludert avskrivinger bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget. KFF synes dette var lovende formuleringer i forhold til at alle utgifter på denne måten kan tas med i tilskuddsgrunnlaget, men vil regjeringen komme i mål med dette?

Med grunnlag i avskrivninger hentet fra KOSTRA, vil godtgjørelse for tilsvarende avskrivninger i friskoler utgjøre 210 mill kr. I tillegg kan det beregnes rentekostnader med om lag 125 mill kr.

Vi mener det er et tankekors at friskoler ikke får tilskudd til skolebygg for sine elever, mens kommunene og fylkene med dagens økonomisystem får beholde midler til å bygge skoleplasser for elever de faktisk ikke har.

 

MVA for voksne elever uten rett og internat

Regjeringen konstaterer at det vil komme en ordning som vil sikre internatskoler mva-kompensasjon som før. Videre foreslår KD at tilskuddet til voksne elever økes for å kompensere for manglende mva-kompensasjon. KFF setter pris på at KD ønsker en ordning som dekker opp for manglende kompensasjon. Da er det viktig at det gis full kompensasjon for investeringer, uavhengig av antall voksne elever i investeringsåret.

Powered by Cornerstone