KFF

Godkjente synliggjøringstillegg

Friskoler må synliggjøre sitt godkjenningsgrunnlag. KFF har fått godkjent tillegg til formålsformuleringene i LK-06 for 6 gjennomgående fag.
2015-04-16

Forskrift til friskoleloven § 2A-2 setter krav om at "skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn, jf. friskolelova § 2-1 første ledd bokstav a), må synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i læreplanane til relevante fag". 

KFF har på vegne av sine medlemsskoler søkt om, og fått godkjent, et tillegg til formålsformuleringene i læreplaner for seks fag i Kunnskapsløftet (LK-06). Det er fagene kroppsøving, naturfag, norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag.

Tilleggene er samlet i dette dokumentet.

Det er også søkt om godkjenning av et tillegg til ny, overordnet del i læreplanverket for offentlig skole. Dersom dokumentet blir godkjent, vil det fungere som et "synliggjøringstillegg" for de skolene som velger å bruke læreplanverkets (Kunnskapsløftets) "Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen" fra 2020.

 

Powered by Cornerstone