Høring nå

Høring - forslag til ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. Frist 1. august.

Avgitte høringsuttalelser

Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.

Høring - forskrift til friskoleloven

KD har sendt på høring forslag angående fraværsgrense i vgs som gjelder trafikkopplæringen. Høringsfrist 7. juni. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring om endringer i ... friskoleloven

KD sender på høring forslag om hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Høringsfrist 29. januar 2019.

Høring - Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020

KD har sendt på høring den årlige forskriftsforandringen ang. utdanningsstøtte. Høringsfrist 8. februar 2019. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring om endring i ... friskoleloven. Reglene om politiattest

KD har sendt på høring lovforandringer som gjelder politiattest ved ansettelser. Høringsfrist 31. januar 2019.

Høring - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2019

KD har sendt på høring den årlige forskriften om studielån. Høringsfrist 5. desember 2018. KFF sender ikke høring.

Høring - leirskole og flytting av elever i vgs

KD har sendt på høring endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Det gjelder plikt til å tilby leirskoleopphold, og skolebytte i videregående opplæring. Høringsfrist 2. januar 2019. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring – Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Høringen omfatter forslag til endringer i forskrift til friskoleloven. Høringsfrist 1. sept. 2018. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring - Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge

Dette er en rapport til KD fra en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Høringsfrist er 15. august.

Positiv endring i foreslått ny økonomiforskrift

Udir har sendt på høring forslag til endring av forskrifter som regulerer økonomiske forhold i friskoler og skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven. En viktig, positiv endring berører skolenes egenkapital. KFF har levert høringsuttalelser.

Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for undervisningsåret 2018–2019 på alminnelig høring. Høringsfrist 19. januar 2018. KFF har avgitt uttalelse.

Høring endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren. Høringsfrist 4. desember 2017. KFF sendte ikke høringsuttalelse.

Høyring forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring. Høringsfrist 24. november 2017. KFF sender ikke høringssvar.

Høring av endringer i barnehageloven mv.

KD har sendt på høring endringer i bl.a. friskoleloven om plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Høringsfrist 13. oktober 2017. KFF har sendt høringssvar.

Høring - fagskoleforskrift

KD har sendt på høring forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv. Høringsfrist 3. november 2017. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring - ny fagskolelov

KD har sendt utkast til ny lov om fagskole på høring. Høringsfristen er 30. september. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring - intensiv opplæring og flerfaglig samarbeid

KD har sendt på høring et forslag til forandringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsfrist 20. sept. 2017. Høringsuttalelse sendt.

Høring - forbud mot ansiktsdekkende plagg

KD har sendt på høring forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Høringsfrist 20. september 2017. KFF sendte ikke høringssvar.

Høring - endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbudene, lærefag og yrkeskompetansefagene som blir tilbudt elevene. Høringsfrist var 4. september 2017. KFF sendte ikke høring.

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Denne skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsfrist 12. juni 2017. Uttalelse sendt.

Høring - NOU 2016:17 På lik linje.

Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Høringsfrist 2. mars 2017. Høringsuttalelse sendt.

Høring - Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

KD har sendt på høring to endringer i opplæringsloven som også får konsekvenser for friskoleloven. Det gjelder direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet. Høringsfrist 14. januar 2017, KFF har sendt høring.

Høring Forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar blir fastsatt for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for 2017 på alminneleg høyring. Høyringsfrist 23. november. KFF sende ikkje høyring.

Høring - Gradvis innføring av elleve måneders støtte

KD har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016-2017. Høringsfrist 21. november. KFF sendte ikke høring.

Høring Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2017–2018 på alminnelig høring. Høringsfrist 12. januar 2017. KFF sender ikke høring.

Høring - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Departementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning. Høringsfristen er 20. desember. KFF sender ikke høring.

Høring - kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Høringsfristen er 1. november 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring - Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016:7

Karriereveiledningsutvalget leverte innstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren i april 2016. Høringsfrist 7. november 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring - NOU 2016:14 Mer å hente

Jøsendalutvalget om "Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Høringsfrist 9. desember 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.
Powered by Cornerstone