KFF

KD støtter U-dir i klagesakene mot Akademietskolene

Sju Akademiet-skoler må betale tilbake 12,7 mill kr av mottatt statsstøtte kun for året 2011 pga regelbrudd. Nærstående skal ha hatt fortjeneste på salg av tjenester til skolene. Det varsles nye tilsyn av regnskaper mm for 2012 hos skolene.
2015-01-08

"Akademiet og Bergen Private Gymnas – vedtak i klagesaker – faktaflak fra KD

KD har 19.12.14 avgjort syv klagesaker. Bakgrunnen for sakene er Udanningsdirektoratets gjennomførte tilsyn med skolene i Akademiet-kjeden og Bergen Private Gymnas. Temaet for tilsynet var skolenes bruk av statstilskudd og skolepenger i den kontrollerte perioden (2011). Tilsynet resulterte i krav om tilbakebetaling av statstilskudd som etter Utdanningsdirektoratets vurdering var benyttet i strid med privatskoleloven § 6-3, som fastsetter at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, og at det er forbudt å ta ut utbytte.

Direktoratet fattet vedtak om tilbakekreving av statstilskudd fordelt slik:

Skole

Tilbakebetalingskrav (i kroner)

Akademiet Bergen AS

  4 670 000

Bergen Private Gymnas AS

  3 515 000

Akademiet Oslo AS

  1 572 000

Akademiet Sandnes AS

  1 423 000

Akademiet Drammen AS

     924 000

Akademiet VGS Ålesund AS

     553 000

Akademiet VGS Molde AS:

       28 000

Totalt

12 685 000

Et gjennomgående tema i sakene er kjøp av varer og tjenester fra nærstående selskaper til overpris, herunder kjøp av tjenester via nærstående selskaper når det hadde vært mer rasjonelt for skolene å kjøpe tjenesten direkte.

Alle skolene klaget på direktoratets vedtak.

KDs klagebehandling

KD har prøvd alle sider av sakene, og vurdert klagernes anførsler.

KD har opprettholdt direktoratets vedtak i alle sakene. Dette innebærer vedtakene er endelige, og at skolene må tilbakebetale i henhold til direktoratets vedtak. Det følger også av vedtakene at skolene må rette de regelbrudd som ble avdekket under tilsynet."

..

KFF var spent på det endelige vedtaket fra KD

KFF har ventet på vedtaket lenge. Saken har jo versert helt siden Kristin Halvorsens tid som statsråd. Vi har vært veldig spent på hvilke konklusjoner KD skulle trekke. Saken er jo ganske dramatisk når sju skoler må betale tilbake ca 12,7 mill kr. For oss synes avvikene fra U-dir og vedtakene  i KD saklig begrunnet. De er uttrykk for en god forståelse av non-profitt og særlig av problemstillinger rundt nærståendes mulighet til å selge tjenester med indirekte fortjeneste. Vi håper denne lovforståelsen nå blir endelig fastlagt og det kan gis god veiledning til alle skolene om sakene, slik at det kan komme lærdom ut av dette.  

 

Her er en artikkel fra NRK Hordaland og her en fra Aftenposten.

Det er skrevet på denne nettsiden om saken tidligere

 

 

 

Powered by Cornerstone