KFF

Glede over KrFs alternative budsjett på friskoleområdet

40 millioner kr i kapitaltilskudd og 85,7 millioner til oppretting av borteboerstipendiet. KFF mener dette er en viktig og riktig vei. Og vi gleder oss til Venstres alternativ på mandag.
2014-10-31

Får vi en felles styrke fra de to partiene? Det hadde vært fint i budsjettforhandlingene i finanskomiteen som begynner til uka.

KrF skriver i sitt alternative budsjett:

«Borteboerstipend for alle.

Gratisprinsippet er et grunnleggende prinsipp i norsk skole og utdanning. Mange steder i Norge må man reise ut av kommunen for å ta videregående opplæring. Den foreslåtte behovsprøvingen av borteboerstipendet, vil medføre at mange familier med moderat inntekt vil få en ekstrakostnad knyttet til skolegang. Derfor vil KrF beholde dagens ordning med borteboerstipend til alle uten behovsprøving, og foreslår å bevilge 85,7 mill. kroner til dette.»

KrF skriver ikke begrunnelse, men prioriterer også 40 millioner til kapitaltilskudd til friskolene.

Så satser KrF 500 mill kr på økt lærertetthet i grunnskolens 1-4 trinn som på sikt også vil komme friskolene til gode. De skriver:

"Tidlig innsats i skolen
KrF satser på lærerne. Vi ønsker å svare på lærernes klare ønske om mer tid til hver elev, og dermed styrke lærernes mulighet til å lykkes i klasserommet. I dag har hver lærer ansvar for flere elever enn før. Det betyr mindre tid til hver elev, og mindre mulighet til å tilpasse opplæringen. Resultatet er at for mange barn faller av lasset allerede i løpet av de første 
skoleårene. 
KrF ønsker å sikre alle elever tilpasset opplæring, og fylle kunnskapshullene i det de oppstår. Derfor vil vi øke lærertettheten for de minste elevene. Dette vil gi flere elever utbytte av ordinær undervisning, redusere behovet for spesialundervisning, og på sikt forebygge frafall i videregående skole. Satsningen på lærertetthet vil kreve 1200-1500 nye årsverk i 220 kommuner, og vil koste om lag 1 milliard kroner i året. KrF foreslår at satsningen trer i kraft fra skolestart 2015, og bevilger 500 mill. kroner som halvårsvirkning av satsingen."

Lykke til i forhandlinger KrF! 

Powered by Cornerstone