KFF

Virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a - elever som bor på internat

U-dir har svart på spørsmål om virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a, med særlig vekt på om krenkende adferd som finner sted på et internat kan omfattes av bestemmelsene.
2012-01-04

Lenke til brev til Fylkesmannen i Aust-Agder.

Fylkesmannen viser til rundskriv Udir-2-2010, der det fremgår at utgangspunktet for kapittelets virkeområde er i skoletiden, på skolens område. Elevenes fritid vernes som hovedregel ikke av kapittel 9a. Det sentrale vurderingskriteriet er imidlertid om det som strider med elevens rett etter kapittel 9a har direkte sammenheng med skolegangen. Retten etter kapittel 9a gjelder derfor skoleveien, arrangementer i skolens regi og det som for øvrig kan knyttes direkte til skolen.

Hvis for eksempel krenkende atferd finner sted i fritiden, herunder på internat, gjelder kapittel 9a i utgangspunktet ikke. Bestemmelsene i kapittelet kan likevel gjelde hvis elevens helse, trivsel eller læring på skolen påvirkes av atferden. Dette er en vurdering som skolen må foreta i hver enkelt situasjon. Skolen må i slike tilfeller godtgjøre at det er en direkte sammenheng mellom elevenes atferd utenfor skolen og det faktum at en elevs rett til et godt psykososialt miljø på skolen ikke er oppfylt.

Powered by Cornerstone