KFF

Hvor mange timer skal elevene ha?

Tilsynsmyndighet har fokus på at elevene får det timetallet de skal ha. Elever på 1. -7. trinn skal ha 4 930 årstimer. På 8.-10.-steg skal de ha 2 566 årstimer. Dette er minstetimetallet.
2008-01-18
Omregnet til 45-minutterstimer i et skoleår med 37 uker vil dette si ca 30 t pr uke i gjennomsnitt på hvert trinn i ungdomsskolen og i gjennomsnitt ca 25 t pr uke på barnetrinnet.

Reglene om timetall i Kunnskapsløftet står i Rundskriv F-012-06 fra Kunnskapsdepartementet. Dette rundskrivet med vedlegg oppdateres jevnlig. Det er altå kun på Internett man får sikker informasjon.

Lenke til siste versjon av Rundskriv F-012-06 med vedlegg.

Private skoler kan ha et høyere timetall dersom dette inngår i de godkjente læreplanene.

Det er vedtatt å utvide timetalet på 1.-4. trinn med 5 uketimer fra skoleåret 2008/2009. Utvidelsen gjelder to timer i norsk, to timer i matematikk og en time i engelsk. Dette betyr at det våren 2008 vil komme nye oppdateringer av Rundskriv F-012-06 med vedlegg.

Det er opp til skolestyret ved de private skolene å fordele disse fem timene på de fire laveste trinnene. Merk at det handler om 5 60-minutterstimer! (Se informasjon i Statsbudsjettet.)

Det er allerede vedatt i Statsbudsjettet for 2008 at tilskuddet til de private grunnskolene økes høsten 2008 på grunn av timetallsøkningen. Sats for tilskudd per elev økes med 1,45% fra 1. juli 2008 på barnetrinnet, jfr informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Se også informasjon fra Fylkesmannen: Kor mange timar skal elevane ha?
Powered by Cornerstone