Avklaring om moms på internatutgifter

Alle utgifter ved internatdriften, også innkjøp av matvarer til serveringen, er inkludert i momskompensasjonsordningen. Alt skolen utfører av indre og ytre vedlikehold på internatbygg er inkludert i ordningen. Dette gjelder også hvis skolen betaler slikt vedlikehold som en del av en leieavtale.
2004-05-07
Det er revisor Roar Winge i Inter Revisjon Romerike som har tatt opp disse spørsmålene med Den norske revisorforening. Vi gjengir her svaret fra revisorforeningen:

Internatskoler er helt klart omfattet av ordningen i samme grad som privatskolen. Det skal ikke være nødvendig å foreta noen avgrensninger. Oppføring og vedlikehold av eget bygg gir kompesasjon; vedlikehold av leiet bygg utført av skolen gir også kompensasjon. Matservering inngår også.

For spesielle innkjøp utover "ordinær" servering, som finansieres særskilt i tillegg til vanlige skolepenger, som øremerket betaling, er det gjort en reservasjon, jf det du siterer i ditt brev. Formålet her er å hindre en for stor grad av "omvendt" konkurransevridning, altså at det blir lønnsomt å anskaffe ekstern servering.De som er spesielt interessert i saken, kan også lese Inter Revisjons meget fyldige spørsmål:


Den norske Revisorforening
Tor S Kildal

Lillestrøm 28. april 2004
Postboks 5864 Majorstuen
0308 Oslo


Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv

Fra 1. januar 2004 gjelder en ny lov om kompensasjon av merverdiavgift. Denne loven gjelder også for private og ideelle virksomheter som utfører oppgaver som kommunen er pålagt å utføre ved lov innen helse, sosial eller undervisning.

Inter Revisjon kjeden er revisor for en del videregående skoler som også driver internatdrift. Vi ønsker med dette brevet å stille noen spørsmål når det gjelder tolkning av enkelte deler av kompensasjonsordningen som fortsatt er uklare.

Følgende er hentet fra Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 om merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mv., pkt. 3.6.

"Finansdepartementet antar også at servering av mat til elever på internatskoler er kompensasjonsberettiget. Siden matserveringen er nødvendig for denne type skoler antar departementet at vilkåret om at anskaffelsen skal være til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet er oppfylt. En del skoler har en ordning der det kjøpes inn frukt og annen sunn mat som elevene kan spise i matpausen. Ut fra praktiske hensyn antar departementet at også dette kan anses som kompensasjonsberettigede anskaffelser. En forutsetning er imidlertid at foreldrene/elevene ikke selv dekker kostnadene ved egenandeler, i så fall vil det ikke være noen kostnad for skolen."

Før denne fortolkningsuttalelsen kom den 2.mars var vi i kontakt med både Finansdepartementet (saksbehandler Elisabeth Berge) og Skattedirektoratet (saksbehandler Harald T Røed) som muntlig bekreftet at internatdrift var innenfor kompensasjonsberettiget område.

Spørsmålet om internatdrift kommer inn under begrepet "undervisningstjenester", bør vel vurderes opp mot bruken av uttrykket. I brev av 17.12.2003 til fylkesskattekontorene skriver Skattedirektoratet (til §2) at "Begrepene "helse", "sosial" og "undervisning" forstås med utgangspunkt i merverdiavgiftslovgivningens bruk av disse begrepene,jfr merverdiavgiftslovens § 5 b første ledd nr 1, 2 og 3 hhv. Forskrift nr 118, forskrift nr 119 og Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 15.juni 2001 for undervisningstjenester."

I merverdiavgiftslovens § 5b andre ledd sies det at begrepet "undervisningstjenester" omfatter også andre tjenester og varer som institusjonen m.v. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene.

Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 15 juni 2001 for undervisningstjenester gir følgende tolkning av merverdiavgiftslovens § 5b annet ledd (kap 4): "Uttrykket "et naturlig ledd i" betyr derfor tilnærmelsesvis det samme som "et nødvendig ledd i".

Friskoleloven inkluderer også internatdrift som en del av skoledriften. Dette gjør det rimelig klart at internatdrift er "et naturlig ledd i" skolens undervisningsvirksomhet og således er inkludert i det som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon.

Så kommer det altså en tolkningsuttalelse av 2.3.2004 (over) som bringer inn begrepet "egenandeler" og "kostnad for skolen".
Vi mener at tolkningsuttalelsen beskriver to forhold: De to første setningene beskriver hva som må oppfattes som "en nødvendig del" av undervisningstjenester når man snakker om type internatskoler. Altså må matservering være kompensasjonsberettiget.

Det andre forhold er det som ikke er "en nødvendig del" undervisningstjenesten, nemlig frukt og annen sunn mat. Her trekkes inn en forutsetning om at elevenes betaling må trekkes ifra.


Spørsmål 1:

Er det korrekt forståelse av reglene for momskompensasjon at all matservering for internatskoler vil være kompensasjonsberettiget?
Er det videre slik å forstå at forutsetningen om fratrekk av eventuell egenandel skal gjøres kun for frukt og annen sunn mat?

Dersom forutsetningen om fratrekk av egenandeler ("reell" kostnad for skolen?) gjelder all matservering, settes hele kompensasjonsordningen i et underlig lys:

Internatdriften i en privat internatskole inngår ikke i tilskuddet fra Staten. Alle skolene finansierer derfor kost og losji samt skolepenger ved innbetaling fra elevene. Dersom man skulle fratrekke disse innbetalingene som gjelder kost vil det i realiteten bli svært lite som var kompensasjonsberettiget hva angår matservering som jo Finansdepartementet i sin tolkningsuttalelse presiserer et nødvendig for denne type skoler.

Det vil også være underlig å hevde at matservering ikke er en reell kostnad for skolen dersom skolen mottar innbetalinger for kost og losji fra elevene. Skolen er avhengig av å drive i balanse og må ha inntekter for å virkeliggjøre dette. Dersom innbetalingen fra studentene var en "pakke" hvor det ikke var presisert noe om kost antar vi at det ikke blir oppfattet som en egenandel. Sett fra elevens synspunkt oppfattes all betaling til skolen som skolepenger. Skolen derimot er forpliktet til å skille tilskuddsberettiget skoledrift og ikke tilskuddsberettiget drift (internat) i hver sin avdeling.

Innbetalingene fra eleven kan derfor deles i to deler: Skolepenger som tilsvarer andelen av tilskuddsberettiget skoledrift som ikke dekkes av Staten ( 15%) og kost/losji som skal dekke internatdriften i avdeling 2.

Det vil være naturlig at begge deler kan betegnes som skolepenger (skolepenger skole og skolepenger internat) Det er internatskolens ansvar å tilby både undervisning og kost/losji og internatdrift er derfor defacto både " et naturlig ledd i" og "en nødvendig del av" undervisningstilbudet slik både friskolelov og tolkningsuttalelse presiserer.

Spørsmål 2:

I fall ordinær matservering i internatskoler inngår i beregningen hvor egenandeler må fratrekkes før kompensasjonsberettigede beløp fremkommer, endrer situasjonen seg dersom innbetalingen fra studentene ikke presiserer kostandel men betegnes som skolepenger internat?

Videre følger det av Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 om merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mv., pkt. 3.4.

"Begrepet "anskaffelsen skjer til bruk i" antas ikke bare å omfatte anskaffelser som er til direkte bruk i selve den kompensasjonsberettigede virksomheten. Også anskaffelser som kan sies å ha naturlig sammenheng med/tilknytning til ivaretakelsen av den lovpålagte oppgaven, antar departementet vil være omfattet av kompensasjonsordningen. Departementet legger til grunn at det er for private kompensasjonsberettigede at dette vil ha størst betydning.

Eksempelvis antas at anlegg av skolegård og grøntområde i tilknytning til en kompensasjonsberettiget privat grunnskole vil ha naturlig sammenheng med ivaretakelsen av den lovpålagte undervisningsoppgaven. Hva som skal anses for å ha en naturlig sammenheng med ivaretakelsen av en lovpålagt oppgave, antar departementet må avgjøres etter en konkret vurdering."

Spørsmål 3:
Er det korrekt forståelse ut fra ovennevnte uttalelse at utgifter til internat (bygg og drift) vil være kompensasjonsberettiget når skolen eier bygningene?

Tolkningsuttalelsen er rimelig klar på at skolen selv må eie bygget og stå for driften for at utgiftene skal være kompensasjonsberettiget. Jfr § 4 annet ledd nr 3.

I mange tilfeller eier en organisasjon skolen og leien av bygninger og tilhørende anlegg er regulert i egen leiekontrakt mellom skolen og eierorganisasjonen. Dersom leiekontrakten presiserer at leietaker(skolen) er ansvarlig for både indre vedlikehold, evt også ytre vedlikehold vil kostnader være en reell kostnad for skolen. Dersom det også presiseres i leiekontrakten at skolen er ansvarlig for eventuelle påkostninger vil også dette være reelle skolekostnader. Slike påkostninger må dermed aktiveres og avskrives i skoleregnskapet.

Spørsmål 4:

Er det korrekt forståelse at utgifter til indre vedlikehold, evt også ytre vedlikehold og påkostninger vedr internatbygg vil være kompensasjonsberettiget dersom disse forholdene eksplisitt er nevnt i leiekontrakten som skolens ansvar?

Da ovennevnte spørsmål er prinsipielle og avgjørende for mange internatskoler ønsker vi at DnR tar dette opp med de rette instanser for en avklaring.


Med vennlig hilsen
Inter Revisjon Romerike A.S

Roar Winge
sign

Powered by Cornerstone