Kompensasjon av merverdiavgift

Informasjon om ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift for frittstående skoler, som ble innført 1. januar 2004.
2003-11-01

I desember 2003 vedtok Stortinget å innføre en utvidet og generell ordning for kompensasjon av merverdiavgift for offentlig virksomhet. Friskoler med parallell i det offentlige er inkludert i denne kompensasjonsordningen.

Følgende dokumenter beskriver ordningen:

Lov om kompensasjon av merverdiavgift

Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.

Lovens forarbeider: Ot.prp.nr.1(2003-2004) og Innst.O.nr.20(2003.2004)

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 om merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mv.

Brev til fylkesskattekontorene om INNFØRING AV GENERELL KOMPENSASJONSORDNING FOR MERVERDIAVGIFT

Det henvises til disse dokumentene i teksten nedenfor. Se også vårt nyhetsoppslag 04.03.04: Nye presiseringer om mva-kompensasjonsordningen


Formål

Den endrede Lov om kompensasjon av merverdiavgift sier i §1 hva som er formålet med ordningen med kompensasjon av merverdiavgift:
Formålet med denne loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.


Virkeområde

Loven skal gjelde for kommuner og fylkeskommuner, men også " private eller ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov". Frittstående skoler i Norge med parallell i det offentlige (grunnskoler og videregående skoler) er omfattet av ordningen, men ikke bibelskoler og utenlandsskoler.

SFO er inkludert i ordningen.

Skolen vil ikke ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom som skolen har for salg eller utleie.

Alle utgifter knyttet til internatdriften, det vil si f.eks bygningsrelaterte utgifter, utstyr og matvarer, er inkludert i ordningen, jfr vår nyhetsmelding
Avklaring om moms på internatutgifter

Følgende nyhetsartikkel er skrevet før utgifter knyttet til internat var avklart, men den gir en god orientering om andre typer utgifter som f.eks SFO:
Nye presiseringer om mva-kompensasjonsordningen

Kravene i den gamle Lov om kompensasjon av merverdiavgift om at den private virksomheten må være omtalt i (fylkes-) kommunale planer og være finansiert fullt ut med offentlige midler, gjelder ikke lenger, heller ikke kravet om at virksomheten må være en integrert del av det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet.


Beskrivelse av ordningen

Virksomhetene som omfattes av ordningen, får ved innsending av oppgaver, refundert all merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Det samlede refusjonskravet må imidlertid overstige kr 20.000 pr år for at kompensasjon skal bli utbetalt. Det er også et krav at anskaffelsen må skje til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten.

Denne minstebeløpsgrensen medfører at privat virksomhet ikke kan sende inn krav om refusjon før man har passert kr 20.000 i betalt mva-avgift. I brev til Fylkesskattekontorene datert 17.12.2003 skriver Skattedirektoratet (til § 6): "En privat kompensasjonsberettiget som får samlede merverdiavgiftskostnader på 20.000 første gang i juni, kan derfor ikke fremme krav før i oppgaven for 3. periode. Etter det kan det fremsettes krav i oppgave for 4. 5. og 6. periode."

Den nye ordningen, slik den er beskrevet i Lov om kompensasjon av merverdiavgift , er ment å være en parallell til den situasjon bedrifter er i når de "slipper" å betale merverdiavgift fordi de fører moms på inngående varer til trekk på utgående moms. Det betyr at de begrensninger i retten til å trekke fra moms som er gitt i
merverdiavgiftsloven § 22 første ledd, også gjelder skoler som omfattes av Lov om kompensasjon av merverdiavgift. Det kan være f.eks utgifter til representasjon og innkjøp av kunst til utsmykning mm. Her må skolene søke hjelp hos revisor eller andre som kjenner lovgivningen.


Finansiering av ordningen

Refusjonen som den enkelte virksomhet mottar, skal finansieres ved trekk i statsstøtten. For kommuner og fylkeskommuner betyr det trekk i rammeoverføringene fra staten, og for friskoler betyr det for 2004 en reduksjon av tilskuddsgrunnlaget på 1,9% for de skoler som omfatets av ordningen. Ved Revidert Nasjonalbudsjett 2005 vil departementet gjennomgå ordningen basert på tallene fra hele 2004, og på bakgrunn av denne gjennomgangen vil størrelsen på reduksjonen i den ordinære statsstøtten til virksomheten bli vurdert.

KFF har fått opplyst følgende fra statssekretær Harald Solberg i Finansdepartementet:
1. Reduksjonen på tilskuddsatsen (1,9%) er gjort ut fra en beregning av hvor mye friskolene årlig betaler i merverdiavgift på anskaffelser og tjenester knyttet til driften av skolen. Merverdiavgift på investeringer i skolebygg er ikke trukket inn i denne beregningen. Skolenes finansiering av ordningen er nå begrenset til kompensasjon knyttet til driftsutgifter gjennom reduksjonen i driftstilskuddet, og slik skal ordningen fortsette å være. Driftstilskuddet vil ikke bli redusert senere for momskompensasjon knyttet til investeringer i skolebygg ("bygningsmoms").
2. All merverdiavgift på investeringer i skolebygg ("bygningsmoms") vil bli refundert 100%. Refusjonen vil bli finansiert av staten (jfr pkt 1 ovenfor). Dette betyr i realiteten at staten dekker 24% av alle byggekostnader i 2004 og årene framover. Dette er intet mindre en en kjempegod nyhet!
3. Ved behandlingen av Revidert Nasjonalbudsjett i 2005 vil størrelsen på reduksjonen av tilskuddsatsen bli vurdert. Som sagt er det kun merverdiavgiften på driftsutgifter som vil bli redusert. Reduksjonen i tilskuddsats kan da bli justert opp eller ned, eller forbli 1,9 %. Men etter denne justeringen vil størrelsen på reduksjonen siden ikke bli vurdert. Den vil være et fast beløp. Det er således ikke snakk om et årlig "justeringsoppgjør".

Den nye refusjonsordningen innebærer altså at friskoler kan få refundert merverdiavgift på byggrelaterte kostnader, heri sannsynligvis inkludert internatbygg. Dette kunne skolene til en viss grad få også under den gamle ordningen (i alle fal skolebygg), men nå vil all merverdiavgift bli refundert fullt ut. Gamleordningen innebar en begrenset og delvis refusjon. Når denne refusjonen blir finansiert med trekk i det ordinære tilskuddet til friskolene, betyr det at statens tilskudd til friskoler ikke lenger bare dekker driftsutgifter, men også merverdiavgiftdelen av byggekostnader.

Helt konkret betyr dette at en skole som bygger ny gymsal, vil få en betydelig statsstøtte til dette bygget i og med at all merverdiavgift knyttet til varer og tjenester ved dette bygget, blir finansiert av statstilskudd (utbetalt som kompensasjon for merverdiavgift). Dette er svært positivt. Vi var en stund redd for at dette tilskuddet skulle føre til reduksjon av det samlede driftstilskuddet til friskolene, men dette har statssekretær Solberg i Finansdepartementet avkreftet. Kompensasjonen av moms på byggekostnader berører ikke statstilskuddet til drift.
Ordningen medfører en del merarbeid for virksomhetene som omfattes av ordningen. Kommunene skal sende inn oppgave over betalt merverdiavgift hver annen måned. Året har altså 6 perioder, der to og to måneder utgjør en periode. Oppgaven fra kommunen må være kommet inn til fylkesskattekontoret senest 1 måned og ti dager etter utløpet av hver periode.


Frister for innsendelse

Som nevnt kan private ikke sende inn refusjonskrav før kravet overstiger kr 20.000. Innsending skjer direkte til Fylkesskattekontoret. Friskoler trenger ikke lenger gå veien om kommunen/fylkeskommunen. Private har ikke samme foreldelsesfrist som kommunene har, jfr Lov om kompensasjon av merverdiavgift §10. I brev til Fylkesskattekontorene datert 17.12.2003 skriver Skattedirektoratet (til § 10): "Private, herunder interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger, har en foreldelsesfrist som er ett år fra utløpet av det kalenderåret da kompensasjonskravet oppsto. Disse kan ta med krav som ikke er foreldet i en senere oppgave. Det vil komme utdypende kommentarer til bestemmelsen senere."

Private behøver heller ikke sende inn krav hver annen måned. I brev til Fylkesskattekontorene datert 17.12.2003 skriver Skattedirektoratet (til §6): "Kommuner og fylkeskommuner er henvist til å sende inn oppgave for hver enkelt periode, mens andre kompensasjonsberettigede kan sende inn oppgave som omfatter krav for et helt år i oppgaven for sjette periode."

Ved innsendelse en gang pr år kan oppgaven gis på papir, men for øvrig kreves det at kompensasjonsoppgaven sendes inn elektronisk. I brev til Fylkesskattekontorene datert 17.12.2003 skriver Skattedirektoratet (til §7): "Det betyr i praksis at alle private kan levere oppgave på papir, forutsatt at de leverer oppgave bare for sjette periode (november/desember med frist 10. februar)."

Grunnlaget for kompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av revisor. I lovteksten er begrepet "statsautorisert revisor" brukt, men i forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner § 4 er dette presisert slik: "Grunnlaget for kompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av registrert eller statsautorisert revisor eller kommunerevisor."
Utbetaling av refusjon skjer innen 3 uker etter at fristen for innsendelse er utløpt.

For våren 2004 gjelder visse overgangsregler. Ingen oppgave skal sendes inn før etter utløpet av april måned. Innsendelse av oppgave for de første månedene av 2004 kan for kommunene skje fram til 10. juni 2004, men etter denne dato er muligheten til å få refusjon for årets fire første måneder gått tapt for kommunene. For privat virksomhet gjelder en helt annen foreldelsesfrist, jfr. det som er sagt om foreldelsesfrist ovenfor.


Momskompensasjon når skolen leier lokaler

Hvis skolen leier lokaler og utleier står for utgiftene til ytre vedlikehold og ombygging, vil det ikke kunne bli gitt momsrefusjon for disse utgiftene.

MAn kan imidlertid tenke seg ordninger der skolen i stedet for å betale kr 100.000 i husleie (markedspris), gjør oppussing som i verdi tilsvarer kr 100.000. Skolen vil da kunne kreve momskompensasjon for innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med oppussingen.

Dette kan være aktuelle ordninger der skolens eier, f.eks en menighet eller en organisasjon, eier skolelokalene og leier ut til skolen.

Hvis en privat, gjerne kommersiell, huseier leier ut lokaler til en offentlig skole, vil huseier kunne registrere seg frivillig i momsmantallet og legge moms på husleien. Den offentlige skolen vil få momsen refundert, og huseier vil kunne avregne den innkomne momsbetalingen fra skolen mot momsutgifter som huseier har når nye bygg reises eller gamle bygg bygges om. På denne måten drar huseier nytte av momskompensasjonsordningen.

Reglene er IKKE de samme hvis huseier leier ut til en friskole. Da kan huseier IKKE registrere seg i momsmantallet og IKKE legge moms på husleien til skolen.

Dette framkommer av Forskrift (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Denne forskriften sier entydig i § 1 og 2 at ett av to krav må være oppfylt for å kunne legge en frivillig moms på husleia:
Alternativ 1: Leietaker har momsregnskap inn og ut
Alternativ 2: Leietaker er virksomhet i offentlig sektor hvor det gis momskomepnsasjon.
Se forskrift nr 117.


KFF har gjort et omfattende arbeid for å vinne forståelse for at dette ikke er likebehandling av frittstående og offentlige skoler. Vi har imidlertid ikke nådd fram. Ut fra en forståelse av at nåværende ordning, med de fordeler den innebærer når det gjelder bygningsmoms, er en skjør ordning, har KFF lagt denne saken på is.

Vi vil understreke at dersom en skole inngår leieavtaler med huseier (f.eks en menighet) som innebærer at huseier dekker utgifter til råbygg mens skolen som en del av husleien dekker utgifter til innredningen, må det inngås langsiktige avtaler. Man må beregne reell verdi av husleie pr år slik at man ikke overskrider markedspris for husleie. Det er forbudt etter friskoleloven å betale høyere husleie enn markedspris når utleier er "nærstående".

Powered by Cornerstone