Skolene trenger ikke tilgjengelighets-erklæring

Det er fra 01.02.2023 et krav om at offentlige virksomheter må publisere en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Dette handler om EUs webdirektiv (WAD). Direktivet og bestemmelsene om tilgjengelighetserklæring gjelder ikke for friskoler.
2023-02-01

Les om  EUs webdirektiv (WAD) her: EUs webdirektiv (WAD) | Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no)

En tilgjengelighetserklæring er en egenerklæring om i hvilken grad virksomhetens nettsted etterlever kravene til universell utforming av ikt.

Spørsmålet om hvem som er underlagt kravet om tilgjengelighetserklæring, er beskrevet her:

Om tilgjengelegheitserklæring | Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no)

Kravet gjeld for verksemder i offentleg sektor. Omgrepet offentleg sektor skal tolkast på same måte som i regelverket om offentlege anskaffingar. Det betyr at dersom verksemda skal følgje anskaffingsreglane, skal ein også ha tilgjengelegheitserklæring for sine nettstader. Det er verksemdene sjølv som pliktar å gjere denne vurderinga.

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 1-2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/%C2%A71-2#%C2%A71-2 sier hvem som er underlagt denne forskriften. Det er bl.a offentligrettslige organer (i tillegg til stat, kommune og fylkeskommune).

Et offentligrettslig organ er et organ som

a. er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter,

b. er et selvstendig rettssubjekt og

c. har tilknytning til det offentlige ved at

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentligrettslige organer,

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige kontroll eller

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.

Slik vi leser pkt c, faller friskoler utenfor. Friskoler oppfyller verken pkt c2 eller c3. Dermed gjelder ikke forskriften for friskoler.

 

Powered by Cornerstone