Høring om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven

KFF har levert høringsuttalelse.
2021-12-17

KFFs høringsuttalelse kan leses her.

Høringsfrist: 20. desember 2021.

 

Dette skrev KFF om høringsarbeidet:

KD har sendt på høring forslag om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven. KFF vil foreta en grundig gjennomgang av de endringene som spesielt berører friskoleloven. Mange endringer i friskoleloven handler om nye henvisninger til den nye opplæringsloven. Siden opplæringsloven er ny, vil det være nødvendig å se nærmere på forslagene som er lagt fram her også.

Vi er særlig opptatt av endringer hvor skoleeiers rolle berøres. En parallell behandling av eiere i disse to lovene kan fort bli problematisk.  Offentlige skoleeiere har langt større ressurser og også andre samfunnsroller enn det friskoleeiere har.

I tillegg til materielle endringer på flere områder, er ny lov omredigert innholdsmessig, og den har fått oppdater språk med endret begrepsbruk.

Selv om det nå klargjøres i formålet med loven at den ikke gjelder for skoler godkjent etter friskoleloven, vil loven fortsatt være av stor betydning både gjennom henvisninger fra friskoleloven og parallelle endringer i friskoleloven.

En liten smakebit kan være at KD åpner for fjernundervisning. Regjeringen la fram forslag om dette i våres, men ble avvist av opposisjonen. Vi har merket oss at KD har tatt inn vårt forslag fra forrige runde hvor vi ba om at friskoler må kunne både selge og kjøpe undervisningstjenester knyttet til fjernundervisning. Det er nødvendig hvis frisklene skal kunne samarbeide med andre skoler om undervisningsopplegg. Ellers synes vi det er bra at muligheten for fjernundervisning skal være begrenset. 

 

Lenke til høringsnotatet finnes her.

KD tar sikte på å legge fram ny opplæringslov våren 2023.

Powered by Cornerstone