Høring Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Utvidelse av moderasjonsordning i SFO

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at alle elever skal ha like muligheter for deltakelse i SFO. Bekjempelse av fattigdom er et satsingsfelt for Regjeringen. I statsbudsjettet for 2021 er det derfor bevilget 25 millioner kroner for å utvide moderasjonsordningen med inntektsregulert foreldrebetaling i SFO for elever fra 1. og 2. trinn til også å gjelde for elever på 3. og 4. trinn. Forskriftsendring om utvidelsen sendes nå på høring. Det er planlagt at forskriften skal gjelde fra 1. august 2021.
2021-06-03

Høringsdokumentene kan leses på Regjeringens nettsider. 

Høringsfrist 01.06.2021.

Du kan lese høringssvaret fra KFF her. 

Powered by Cornerstone