Midlertidige særregler om inntak

3. juli ble det vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for at frittstående videregående skoler på visse betingelser kan ta inn voksne elever uten rett utover godkjent elevtall.
2020-07-06

Det handler naturligvis om korona-situasjonen. Regjeringen har bevilget penger for å hjelpe dem som har mistet jobben på grunn av koronaviruset. 

Den nye bestemmelsen er å finne i Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.

Videregående friskoler fikk 03.09.2020 tilsendt en e-post fra Udir med emne-tittel: Rapportering til WIS - elever som er tatt inn etter midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene for blant annet videregående opplæring, § 12.
Her informeres det om hvordan det skal rapporteres for elever som er tatt inn etter den nye, midlertidige regelen.

Utdanningsdirektoretet har utfyllende informasjon om ordningen på denne nettsiden: Midlertidig forskrift om inntak til friskoler høsten 2020

 

Den nye § 12 i Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 lyder slik:

 
§ 12.Midlertidige særregler om inntak i friskoler høsten 2020

Friskoler kan høsten 2020, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn følgende søkere uten rett til videregående opplæring:

a. Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag
b. Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev
c. Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Ved inntak av søkere etter første ledd kan en vurdering av søkerens formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering i friskolelova § 3-1 andre ledd.

Søkere som tas inn etter første ledd, utløser rett til tilskudd. Tilskuddet for den opplæringen søkeren tas inn på, beregnes på grunnlag av elevtelling per 1. oktober 2020.

Skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f, kan ta inn søkere etter første ledd uten krav til dokumentasjon av funksjonshemming. Disse elevene utløser ordinært tilskudd, ikke tilskudd etter særskilte satser for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

 

Powered by Cornerstone