Friskoler i revidert nasjonalbudsjett

KFF kan konstatere at friskoler er regnet med på linje med offentlig skole i noen av disponeringene. Det er bra at friskoler ikke bare henvises til at det kan komme en effekt i tilskuddsgrunnlaget om to år når offentlige merkostnader kommer med i tilskuddsgrunnlaget. Det er imidlertid ikke de store beløpene det dreier seg om. KFF mener dette er svært forsiktige tiltak, og vi vil følge dette opp sammen med de andre organisasjonene i forhold til komiteen.
2020-05-13

KD foreslår 170 mill kr til en tilskuddsordning til kommunene, fylkeskommunene og friskolene for å ta igjen tapt progresjon på skolen i forbindelse med virusutbruddet. KD skriver videre: «Tilskuddet skal bidra til nye eller utvidete tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen. Midlene vil bli tildelt pro rata med utgangspunkt i antall elever.»

Dette betyr litt over 200 kr per elev. En skole med 100 elever får med andre ord 20.000 kr.

Det står følgende under kap. 226:

«Det foreslås å øke bevilgningen med 80 mill. kroner til tiltak i kommuner som har utfordringer med overgangen til digital undervisning i forbindelse med virusutbruddet. Dette vil være ulike former for støtte til kommuner og friskoler, og kan inkludere midler til digital infrastruktur, fellesløsninger og kompetansetiltak.»

Dette vil være en søknadsbasert ordning. KFF følger opp hvordan dette legges opp sammen med de andre organisasjonene.

Det står følgende under kap. 228 (om friskoler):

KD flytter 0,9 mill kr fra overslagsbevilgningen for grunnskoler (post 70) og fyller 0,1 mill kr på tilsvarende bevilgning til videregående skoler (post 71). Dette påvirker ikke tilskuddene til skolene. De resterende 0,8 mill kr legges til arbeid med læreplaner i friskole (kap. 225, post 70). Der skal det være 1,5 mill kr fra det ordinære budsjettet. Denne posten skal utbetales med en fordeling til friskolene og friskoleorganisasjonene.

KD fyller på 5 mill kr til å kompensere bortfall av SFO inntekter i perioden 14. til 24. april. Dette har ingen betydning i forhold til det vi kjenner til gjennom regelverket for denne ordningen.

 

Powered by Cornerstone