Korona-forskrift med mangler

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven. Friskoler og kapittel 4-skoler er uteglemt.
2020-03-26

Forskriften ble sendt på høring med én dags frist, fram til 26.03 kl 14.30. Se informasjon om høringen her. 

KFF har sendt inn høringsuttalelse. Den kan leses her.

Hert er noen momenter fra KFFs uttalelse: 

  • Vi tar til orientering at friskoleloven ble glemt ved fastsetting av § 2 i koronaloven. Vi regner med at dette blir vurdert om dette skal rettes sammen men andre aktuelle endringer i loven.
  • Så langt vi kan se er skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 ikke nevnt i disse forskriftsbestemmelsene
  • I den grad det oppstår ekstra kostnader eller tap av inntekter i skoledriften knyttet til pålegg som gis skolene, må friskolene kompenseres.
  • Til § 4: Innhenting av opplysninger vil også berøre friskoler.
  • Til § 5 Vi tar til orientering av forskriften legger opp til at skoleeier skal behandle søknader om barn skal omfattes av unntaksbestemmelsene. For kommunale skoler er dette kommunen mens for friskoler er skoleeier en organisasjon eller en forening. Det må klargjøres at for friskoler må dette gjelde skolens styre. Dersom det er klart at det er skolestyret som behandler søknaden og at styret kan delegere dette til rektor, vil det et være enklere.
  • Til § 6dekning av tapt foreldrebetaling. KFF mener at her må det inkluderes friskoler i samsvar med nevnte brev.
  • Det er klargjort i brev til friskolene at staten dekker tapte inntekter i for SFO-virksomheten. KFF mener at dette må klargjøres i § 6, andre ledd. Her står det at Udir skal utbetale til kommunene for
  • I høringsnotatet sies det følgende: «Departementet understreker at forslaget gjelder skolefritidsordninger i offentlig finansierte skoler, ikke andre fritidstilbud som ikke er knyttet til skolen.» KFF mener at SFO-tilbud som er organisert ved at en annen aktør, ofte en nærstående virksomhet, gir SFO-tilbudet til elevene ved en friskole ikke bør utelukkes fra ordningen med kostnadsdekning. Disse SFO-ene forventes faktisk å fungere når elever etter unntaksbestemmelsene skal ha et tilbud. Dette skal det heller ikke betales for. Når noen friskoler har valgt en annen organisasjonsform ved å plassere SFO i et annet rettssubjekt, er denne begrensningen for skarp. Dersom vi har misforstått og SFO-tilbud som leveres av andre slik vi har beskrevet her, er omfattet, bør dette klargjøres.

 

Powered by Cornerstone