Årsberetning

Friskoler har plikt til å levere årsberetning når et kalenderår er omme. Friskolenes plikter varierer med skolens størrelse, og bestemmelsene ligger i ulike lover og forskrifter. Her er en gjennomgang av regelverket.
2020-01-27

I oppsummert form gjelder dette angående levering av årsberetning:  

1. Alle friskoler må sende inn en relativt enkel årsberetning til Udir. Kravet er gitt i økonomiforskriften. Om den enkle, forskriftsbestemte årsberetningen også må sendes sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, er vi usikre på, men det er i alle fall ikke feil å gjøre det. Minimumskravet til årsberetningen har i realiteten vært uendret i mange år, med unntak av at fra 01.01.2020 er det ikke lenger et krav i økonomiforskrift til friskoleloven at friskoler må rapportere ang. likestilling. Men andre krav enn økonomiforskriftens krav kan slå inn, se nedenfor.

2. Skoler som ikke er små foretak etter regnskapslovens definisjon, må sende inn en årsberetning til Brønnøysund som er mer omfattende enn økonomiforskriftens krav. Vi henviser friskolene til IK-friskole modul Skoledrift – GRUNNLAG kap. 1.8.3.5 for nærmere informasjon. 6A-skolene henvises til sin versjon av IK-friskole Skoledrift - GRUNNLAG kapittel 1.8.3.5.

3. Skoler som har mer enn 50 ansatte, eller på visse vilkår mellom 20 og 50 ansatte, må rapportere angående likestillingsarbeidet ved skolen enten i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Skoler som har færre ansatte, behøver ikke rapportere angående likestilling i årsberetningen. Vi henviser friskolene til IK-friskole modul Skoledrift – GRUNNLAG kap. 1.8.3.5 for nærmere informasjon. 6A-skolene henvises til sin versjon av IK-friskole Skoledrift - GRUNNLAG kapittel 1.8.3.5.

KFF har utarbeidet en mal for årsberetning etter pkt 3 ovenfor (gjelder skoler over en definert størrelse), altså en redegjørelse om skolens arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Powered by Cornerstone