God jul og godt nytt år fra KFF

Det nærmer seg jul og vi håper at det blir tid til noen velfortjente fridager for skoleansatte i forbindelse med jul og nyttår. Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet og kontakten gjennom året som snart har passert. KFF bidrar ofte til å fylle opp i mailboksen. Det er alltid godt ment og vår hensikt er å arbeide for best mulig rammebetingelser for medlemmene.
2019-12-18

Her følger en liten «vareopptelling» fra KFF:

  1. HØRING OM ENDRING I VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN

Vi lever i disse dager høringssvar på at voksenopplæringsloven kapittel 4 flyttes til friskoleloven kap. 6A. Dette kalles KD en teknisk flytting. Vi har melder fra om våre synspunkter om dette og foreslår både noen nødvendige endringer som KD har oversett og noen forbedringer i loven. Denne og andre høringsuttalelser legges ut på nettsiden vår.

  1. TO NOU-ER OM SKOLE

KD har mottatt to NOU-er de siste dagene. Statsråd Sanner og andre med interesse for skolefeltet har ca 1000 sider lesestoff her.

NOU 2019:23, «Ny opplæringslov», 814 sider gjennomgår opplæringsloven og kommer med nytt lovforslag. Friskoleloven er ikke omfattet og definert utenfor mandatområdet. Likevel vil en del endringer få betydning for friskoleloven dersom det skal opprettholdes parallellitet på de samme områdene som i dag. Vi spilte inn sammen med de andre friskoleorganisasjonene i Friskolens Kontaktforum at vi ønsket en regulering av SFO som gir friskoler de samme rammene som offentlig skole. Dette er gjengitt i NOU-en men avises til å være utenfor mandatområdet.

NOU 2019:25, «Med rett til å mestre» er på bare 165 sider og er den avsluttende rapporten fra Lied-utvalget. Gjermund Viste Tryggheim Nærbø har sittet i dette utvalget. Gjermund mener at det er ikke noe fra Liedutvalget som berører friskoler spesielt, men dersom forslagene blir gjennomført vil det få konsekvenser både for offentlige og private skoler.

Regjeringen vil behandle disse NOU-ene videre og det vil bli høringsrunder hvor vi får anledning til å uttale oss.

  1. SPESIALUNDERVISNING

Representant for KD tok i dag kontakt med oss for å informere om at de vil kalle oss inn på nyåret til et møte om spesialundervisning. Vi hadde forventninger om at dette skulle kommet før nyttår. Nå håper vi på at KD kan presentere planer som kan bedre på den vanskelige situasjonen som oppleves i en del kommuner og fylkeskommuner.

  1. RETTNNGSLINJER OM TILSETTING

KFF informerte på skolelederkonferansen om at vi er i dialog med KD om retningslinjer for tilsetting ved kristne skoler. Dette kom på dagsorden som en oppfølging av svar statsråden i KD ga om dette. KD ønsker å fortsette dialogen med oss om saken. Vi er opptatt av å bevare det handlingsrommet som finnes i lovverket i dag. Vi ser at i Hordaland har skoler med verdidokumenter som uttaler seg om samlivsform, kommet i medias søkelys. Det er ikke utenkelig at andre aviser/media vil følge opp dette andre steder i landet.

  1. BUDSJETT 2020

Sluttbehandlingen av statsbudsjettet ga svært lite i forhold til forslaget fra KD som heller ikke hadde noen politiske grep. Komiteen og Stortinget har satt av 1,5 mill kr på posten for grunnskoler til arbeid med nye læreplaner. KD har spurt oss om hvordan vi (friskoleorganisasjonene) vil foreslå at midlene fordeles. Saken ble drøftet på styremøte i KFF. Styret legger til grunn at uansett hvordan midlene fordeles, kan KFF internt omfordele ved å foreslå reguleringer i medlemskontingenten på høstens representantskapsmøte.

Vi får flere meldinger fra videregående skoler om at det er en vanskelig budsjettsituasjon i 2020. Det er forståelig når tilskuddssatsene relativt sett går ned. Vi har ikke samme inntrykket når det gjelder grunnskoler, men hører gjerne fra dere som ser spesielle utfordringer knyttet til 2020.

Powered by Cornerstone