Indikatorer for skolebidrag

Friskoler gjør det godt på indikatoren «gjennomføring». Alle ligger signifikant over gjennomsnitt. Forklaringene på dette gode resultatet er sammensatt og er ikke drøftet av Udir. På de andre indikatorene er friskolene som gruppe nærmere gjennomsnittet. Vi regner med at hver enkelt skole ser på sine tall. Da er det nok viktig å ta med i betraktning at beregningsmodellen ikke fanger opp alle faktorer og at tallverdiene ikke bare skyldes forhold ved skolen enten det går i positiv eller negativ retning. En reflektert bruk av tallene i skolens videre arbeid vil likevel være fornuftig.
2019-12-17

Udir har offentliggjort skolebidragsindikatorer for videregående skoler for skoleåret 2018-19.

Tallmaterialet presenteres på Udir sine nettsider per fylke. Private spesifiseres for seg samlet i en egen på linje med fylkene. Det er 59 skoler i denne gruppen og de aller fleste er friskoler. To statlige videregående skoler er også inkludert i gruppen.

Udir skriver følgende om indikatoren «bidrag til deltakelse»: «På studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram er det henholdsvis 4 og 6 prosent av skolene som bidrar mindre enn landsgjennomsnittet til å holde på elevene gjennom skoleåret. For studieforberedende utdanningsprogram er det 33 prosent av skolene som løfter sine elever signifikant mer enn landsgjennomsnittet, men andelen er noe lavere for yrkesfaglige utdanningsprogram, 22 prosent.»

For friskoler er tallene mer positive. Alle skolene, 100%, bidrar signifikant mer enn gjennomsnittet. Det gjelder både studieforberedende og på yrkesfaglig område.  

Også når det gjelder de to andre områdene, «karakterpoeng» og «årsbestått» viser målingene at private skoler kommer bedre ut enn gjennomsnittet. Når det gjelder karakterpoeng har hverken fylkene eller private skoler resultater som er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet.  

Powered by Cornerstone