Høring - forslag til endring i forskrifter angående oppstartskostnader

KFF har avgitt høringsuttalelse angående Udirs forslag til endringer i forskriftsbestemmelsene for friskoler og kap. 4-skoler angående oppstartskostnader.
2019-11-11

Da revidert økonomisforskrift til friskoleloven og ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 kom høsten 2018, valgte departementet å ikke vedta Udirs foreslåtte paragrafer angående oppstartskostnader. Dette skjedde bl.a på grunnalg av innspill fra KFF til politisk ledelse i Utdanningsdepartementet.

Forslaget til forskriftsbestemmelser som er sendt på høring, dekker et stykke på vei friskolenes og kapittel 4-skolenes behov for å kunne bruke statstilskudd på oppstartskostnader. KFF mener imidlertid at de foreslåtte reglene fortsatt gir strengere begrensninger enn det friskoleloven og denne lovens forarbeider gir grunnlag for. 

KFFs høringsuttalelse kan leses her

Powered by Cornerstone