Nye bestemmelser om styrets ansvar

KD har sendt på høring betydelige endringer i friskoleloven § 5-2 om styrets ansvar. KFF har sendt inn høringsuttalelse.
2019-08-23

Den bakenforliggende årsaken til forslaget om endringer er nye bestemmelser om internkontroll i kommuneloven. Tydeligere ansvar for internkontroll i kommuneloven har medført et behov for justeringer i særlover som f.eks opplæringsloven, slik at det ikke blir dobbelt opp med bestemmelser. Noen bestemmelser i opplæringsloven foreslås derfor fjernet da det er bestemmelsene i den nye kommuneloven som blir gjeldende for offentlig skole.

FORENKLET § 5-2

For å få best mulig parallellitet mellom bestemmelser i friskoleloven og bestemmelser for offentlig skole foreslår KD en del endringer i friskoleloven § 5-2. Det foreslås at friskoleloven skal ha tre paragrafer om styrets ansvar. §5-2 vil fortsatt handle om styrets spesielle ansvar og ha samme delegeringsbestemmelse. Alt om «forsvarleg system» tas ut. Det gjelder både hele tredje ledd, som er grunnlaget for KFF-KSS, og bestemmelsene om «system» i ledd to, punkt «i» om kompetanseutvikling. 

NY § 5-2a

KD foreslår ny § 5-2a om internkontroll. Denne er parallell til bestemmelsene i den nye kommuneloven. Bestemmelsen er bygd opp slik vi kjenner internkontroll fra andre områder. Loven pålegger styret å beskrive hovedoppgaver, mål og organisering (punkt a). Videre skal styre ha rutiner og prosedyrer (punkt b) og følge opp avvik og risiko for avvik (punkt c) . Det siste betyr at det må foretas risikovurderinger. Dette skal styret dokumentere, og internkontrollen skal evalueres og eventuelt forbedres jevnlig.

NY § 5-2b

KD gjør et pedagogisk grep ved å skille tydelig mellom internkontroll og kvalitetsarbeid. Det gjør de ved å foreslå ny § 5-2b om styrets plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling. Her finner vi i første ledd bestemmelsene om å utarbeide tilstandsrapport basert på frafall resultater og læringsmiljø. Andre ledd handler om skolebasert vurdering. Dette betyr at det foreslås korrigeringer i forskrift til friskoleloven § 2-1 hvor virksomhetsbasert vurdering (VBV) er hjemlet i dag. 

HVA GJØR KFF?

KFF skal på vanlig måte besvare høringen, som har frist i november. Vi vil også vurdere særskilt hvilke konsekvenser dette kan få for KFF-KSS og bruken av systemet. I utgangspunktet tenker vi at dette handler om videreføring av gjeldende lov og at KFF-KSS vil være like aktuell med de nye lovbestemmelsene, men det kan være aktuelt å foreta visse justeringer i systemet, f.eks angående rutiner og rapporter. Vi tenker imidlertid at siden KFF-KSS er utformet som et internkontrollsystem, er vi godt rustet til å takle de foreslåtte endringene hvis de skulle bli vedtatt.  

Høringsdokumentene er tilgjengelig her.

KFFs høringssvar kan leses her.

Powered by Cornerstone