Høring - forenkling av regler om realkompetansevurdering av voksne

KD har kommet med høringsnotat med noen forslag om noen endringer i friskoleloven. Departementet imøtekommer endelig våre innvendinger mot ordningen med realkompetansevurderingen. KFF har levert høringsuttalelse.
2019-08-23

KD har kommet med høringsnotat med noen forslag om noen endringer i friskoleloven. Departementet imøtekommer endelig våre innvendinger mot ordningen med realkompetansevurderingen. I begrunnelsen for endre loven, vektlegger KD målet om å gjøre det enklere å gjennomføre videregående opplæring for voksne søkere uten rett. KD legger til grunn at en realkompetansevurdering langt på vei er uaktuell for elever som skal motta opplæring i hele fag. KD legger opp til at forskriften skal styre dette og legger her bare opp til at følgende lovhjemmel tas inn i friskoleloven § 3-1, femte ledd: «Slik forskrift kan blant annet gjere unntak frå krava i andre ledd.» Det vil si unntak fra kravene om realkompetansevurdering. Friskoleloven har bestemmelser som sikrer at friskoler godkjent for særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, kan ta inn voksne elever uten rett. KD vil fjerne disse bestemmelsene fra loven i og med at dette også er omtalt i forskriften.

 KFF er glad for at dette forslaget endelig kommer, og vi forutsetter at det etter lovendringen vil komme forskriftsendringer som ivaretar KD sin intensjon med dette. KFF vil selvsagt svare på denne høringen og vurdere forslag til endringer i forskriften. Når forskriftsendringene legges fram blir det en ny høring. Prosessen med høring av lovendringen, behandlingen av denne og ny høringsrunde med forskriftsendringer vil ta sin tid. Selv om dette høringsdokumentet gir et signal om muligheter for ny praksis, gjelder dagens ordning med realkompetansevurdering fortsatt.

Høringsdokumentene er tilgjengelig her.

KFFs høringsuttalelse kan leses her.

Powered by Cornerstone